2019-05-22 | Muskus­rat­ten­beleid


Vragen aan porte­feuil­le­houder muskus­rat­ten­beheer over nalezen bestuurs­ak­koord

20 juni 2019

Geachte mevrouw Pallandt,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen op grond van artikel 60 RvO algemeen bestuur 2008 over de besluitvorming omtrent het muskusrattenbeleid in de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019. Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 11juni 2019 en besloten u als volgt te antwoorden.

Opgemerkt wordt nog dat de dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta vertegenwoordigt bij de Ledenvergaderingen van de Unie van Waterschappen en niet de onderscheidenlijke portefeuillehouders.

Vraag

1.Op welke wijze is er al uitvoering aan gegeven om diervriendelijke preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren te bepleiten bij de Unie van Waterschappen en STOWA?

Antwoord

Tijdens de vergadering van de Commissie Muskus- en Beverratten op 10 mei 2019 heeft de portefeuillehouder melding gemaakt van het in het Bestuursakkoord opgenomen standpunt.

Vraag

2. Wat zal de inbreng van onze portefeuillehouder muskusrattenbeheer tijdens de besluitvormende vergadering van de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019 zijn?

Antwoord

De dijkgraaf zal tijdens de Ledenvergadering het in het Bestuursakkoord opgenomen standpunt naar voren brengen.

Vraag

3. Op welke wijze zal de portefeuillehouder pleiten voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren, conform het bestuursakkoord van ons waterschap?

Antwoord

De dijkgraaf zal dit mondeling doen.

Vraag

4. Zal de portefeuillehouder expliciet uitspreken dat waterschap Brabantse Delta actief wil meewerken aan een onderzoek van deze aard, conform het bestuursakkoord van ons waterschap?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag

5. Kunt u er voor zorgen dat alle AB-leden notulen cq. verslaglegging van de betreffende vergadering van de Unie van Waterschappen ontvangen binnen twee weken na de vergadering? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zodra het verslag wordt ontvangen, zal dit aan alle AB-leden worden gemaild.