2019-05-22 | Vast­stelling Projectplan Waterwet: Duurzame renovatie RWZI NieuwVos­semeer, aanleg water­har­monica en bijko­mende werken


Tech­nische vragen AB-verga­dering

20 juni 2019

Op pagina 2 staat dat het betreffende perceel eerder was aangekocht voor de functie Ecologische Verbindingszone.

Vraag:

a.Zal de aanleg van deze waterharmonica plaatsvinden op een deel van het perceel dat aanvankelijk bedoeld was om te worden ingericht als natuur (als onderdeel van de EVZ)? Zo ja, heeft de huidige bestemming als waterharmonica dezelfde toegevoegde waarde voor flora en fauna als het geval was bij de oorspronkelijke bestemming?

b. Indien dit niet het geval is, wordt er een ander gebied voor gebruikt om hiervoor te compenseren door dit (wel) als EVZ in te richten? Zo ja, kunt u meer informatie geven over de aanpak hiervan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De aanleg van de waterharmonica vindt plaats op hetzelfde perceel dat is beoogd voor de ecologische verbindingszone (EVZ) en is hier een aanvulling op. Momenteel is enkel een poel op het perceel aanwezig. De waterharmonica (helofytenfilter) draagt bij aan natuurwaarden/ecologie en vormt het een leef- en voortplantingsgebied (stapsteen) voor de doelsoorten van de EVZ.

Vraag:

Op pagina 5 wordt er onder het kopje ‘Ecologie’ verwezen naar een rapport dat in eerste kwartaal 2019 klaar zou zijn. Kunt u dit rapport met het Algemeen Bestuur delen zodat dit mee kan worden genomen in de besluitvorming? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Dit onderzoek is nog niet afgerond. De verwachting is dat het rapport in juni 2019 gereed zal zijn. Het rapport is dan desgewenst in te zien. Het rapport staat overigens los van het Projectplan Waterwet dat nu ter besluitvorming aan het AB is aangeboden.

Op pagina 11 wordt er gesproken over baggeren en maaien op het perceel.

Vraag:

Wordt het baggeren gedaan met oog voor biodiversiteit en dierenwelzijn? Zo ja, op welke manier wordt dit gedaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende weten regelgeving. In deze wet- en regelgeving is verankerd dat voldoende rekening wordt gehouden met eventueel aanwezige plant- en diersoorten en dierenwelzijn.

Voor baggerwerkzaamheden is met name de uitvoeringsperiode van belang, en daarnaast wordt de bagger eerst op de oever gedeponeerd om eventueel aanwezige dieren de kans te geven terug in de vijver te komen.

Vraag:

Wordt het maaien gedaan met oog voor biodiversiteit en dierenwelzijn? Zo ja, op welke manier wordt dit gedaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende weten regelgeving. In deze wet- en regelgeving is verankerd dat voldoende rekening wordt gehouden met eventueel aanwezige plant- en diersoorten en dierenwelzijn.

Voor de maaiwerkzaamheden worden eventuele nesten duidelijk gemarkeerd en ontzien.