2019-06-07 | Vragen over beleid muskus­ratten (antwoorden volgen nog)


Vragen in aanloop naar beslissing UvW over bestrijden tot aan de lands­grens

20 juni 2019

Breda, 7 juni 2019

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de besluitvorming omtrent het muskusrattenbeleid in de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019 (aanvullend aan eerdere vragen op 22-05 gesteld).


Geacht bestuur / portefeuillehouder muskusrattenbeheer,

1. Hebt u in het commissieoverleg van 10 mei gepleit voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren? Zo ja, hoe hebt u dit gedaan? Zo nee, waarom hebt u dit niet gedaan?

2. Indien u op 10 mei niet hebt gepleit voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden, hoe verantwoordt u dit met het oog op de afspraken gemaakt in het bestuursakkoord?

3. Bent u bereid om voorafgaand aan bovengenoemd overleg van 14 juni het standpunt van het Waterschap Brabantse Delta zoals omschreven in het bestuursakkoord schriftelijk aan de Unie van Waterschappen en de andere waterschappen te sturen?

4. Gaat u op 14 juni tijdens het eerstvolgend overleg alsnog aangeven dat het standpunt van het Waterschap Brabantse Delta is zoals opgenomen in het bestuursakkoord en daarmee niet instemt met het voorstel om de muskusrat terug te dringen tot de grens met Duitsland, daar dit niet diervriendelijk is?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren