Pers­be­richten


Pers­be­richten vanuit onze fractie

Inhoudsopgave

2019-06-06 | Partij voor de Dieren: Maak Brabantse Delta glyfosaat vrij

Breda, 6 juni 2019 - De fractie van de Partij voor de Dieren waterschap Brabantse Delta vraagt vandaag aan het Dagelijks bestuur om haar verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het gebruik van glyfosaat, ook wel Roundup genoemd. In navolging van diverse gemeenten in Brabant, de Provincie Noord Brabant en recentelijk nog de gemeente Geertruidenberg wil de Partij voor Dieren Brabantse Delta dat ook het waterschap het gebruik van dit middel verbiedt.

Professionals, zoals gemeenten, hoveniers en waterschappen mogen al geruime tijd geen gebruik meer maken van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat. De Partij voor de Dieren wil dat het middel ook verboden wordt op de gronden die door het waterschap verpacht worden aan agrariërs. Algemeen bestuurslid Ellen Putman van de Partij voor de Dieren in de Brabantse Delta: 'Aangezien Roundup een zeer omstreden middel is, moet juist het waterschap het goede voorbeeld geven en haar verantwoordelijkheid voor schoon water en gezonde natuur nemen’.

Internationale onderzoeken laten zien dat de effecten van het gebruik van glyfosaat op de biodiversiteit, waaronder insecten, groot zijn. Glyfosaat is een middel tegen onkruid (herbicide), maar heeft ook negatieve effecten op de rest van het ecosysteem. Schoon water, schone grond en schone lucht zijn speerpunten voor de Partij voor de Dieren en een einde aan het gebruik van Roundup draagt daar zeker aan bij.

2019-04-24 | Dieren veroveren plek in bestuursakkoord Brabantse Delta

Verkiezingsoverwinning Partij voor de Dieren vertaald in beleid

Breda, 24 april 2019 – Na drie weken van onderhandeling, schaarde afgelopen woensdag het Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Brabantse Delta zich achter het voorgedragen Dagelijks Bestuur en het bestuursakkoord. Een nieuwe portefeuille is Dierenwelzijn, die is ondergebracht bij Hans Peter Verroen van CDA, ook verantwoordelijk voor natuur en ecologische verbindingszones. Partij voor de Dieren deed dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen voor dit waterschap en behaalde twee zetels. Deze zijn ingevuld door twee vrouwen: Cynthia Pallandt uit Breda en Ellen Putman uit Rijsbergen.

Voor het eerst kent een bestuursakkoord van Waterschap Brabantse Delta een paragraaf met de titel “Dierenwelzijn”. Hierin valt onder anderen te lezen dat er een thema-avond voor het AB zal worden georganiseerd over jacht en hengelen op waterschapsterrein, waarbij ook het huidige beleid zal worden besproken. Verder is vastgelegd dat er bij het maai- en baggerbeleid rekening wordt gehouden met dierenwelzijn en biodiversiteit. Fractievoorzitter Cynthia Pallandt geeft aan verheugd te zijn met het begin dat er gemaakt is om de belangen van dieren in het waterschap te behartigen. “Het is voor dit waterschap een primeur dat dierenwelzijn expliciet in de portefeuilleverdeling en in een bestuursakkoord benoemd wordt, dat zie ik als onze eerste verdienste in dit waterschap. Wij vinden het daarnaast hoopgevend dat dit bestuur bereid is zich opnieuw te buigen over de jacht en hengelsport, de publieke opinie hierover heeft zich immers de laatste jaren ook ontwikkeld. Zeventig procent van de Nederlanders wijst de hobbyjacht af. Wij willen dit in beleid vertalen.”

Dieren zijn op meerdere plekken in het bestuursakkoord terug te vinden. Zo toont het AB zich moedig door de huidige bestrijding van muskusratten niet klakkeloos te aanvaarden. In het akkoord staat dat Waterschap Brabantse Delta zich bij de Unie van Waterschap zal inzetten voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden van graafschade door knaagdieren, en een actieve rol wil spelen in dit onderzoek. Daarnaast bestaat er een paragraaf ‘Waterkwaliteit, waterflora en waterfauna’, waarin de intentie wordt uitgesproken om de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit te behalen en daarin ook waterplanten en -dieren mee te nemen.

Hoe de Partij voor de Dieren verdere invulling wil geven aan haar verkiezingsbeloften? Pallandt: “Overal waar wij vertegenwoordigd zijn, vervullen wij een aanjaagfunctie. Wij houden de andere partijen scherp op onderwerpen als dieren, natuur en milieu. Dit doen we zowel binnen de politiek als daarbuiten. Tijdens de campagneperiode hebben wij laten zien dat wij effectief naar buiten treden en het contact met onze achterban onderhouden. Dit blijven wij doen, wij zijn er voor de menselijke én niet-menselijke bewoners van ons waterschap.”