High Water 2940596 1920

Natuurlijk waterpeil en waterafvoer

De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap Brabantse Delta een meer natuurlijk waterpeil moet hanteren. Momenteel wordt het waterpeil kunstmatig heel erg laag gehouden ten gunste van de intensieve landbouw. Hierdoor ontstaan er tekorten aan grond- en oppervlaktewater, zoals ook pijnlijk duidelijk werd de afgelopen zomer. Een deel van de oplossing voor dit probleem is het gebruik van een meer natuurlijk waterpeil.

Niet alleen te weinig water, maar ook te veel water levert grote problemen op. Als gevolg van klimaatverandering kan er veel neerslag in korte tijd vallen.

In hoger gelegen gebieden wordt de afvoer van water op dit moment nog versneld door kanalisatie .Bij hevige regenval kan deze te snelle afvoer voor problemen zorgen. De Partij voor de Dieren geeft voorrang aan het langer vasthouden van water boven versneld afvoeren. Bijvoorbeeld door het kronkelen (meanderen) van beken en het verbreden van rivierbeddingen. Ook vinden wij dat er meer waterbergingen moeten worden aangelegd waarin tijdelijk overtollig water wordt opgeslagen en dat er meer plassen moeten worden aangelegd, zodat er in droge periodes voldoende gebiedseigen water beschikbaar is voor plant en dier.

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld