Swan 630142 1920

Dieren verdienen bescherming

De meeste waterschappen houden nu nog weinig tot geen rekening met de belangen van dieren. Deze worden dan ook vaak de dupe van beslissingen die in waterschappen worden genomen, van muskusratten tot vissen. De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap Brabantse Delta in al het beleid de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren moeten waarborgen. De dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In plaats van het bestrijden van dieren die overlast zouden veroorzaken, kiezen we voor preventief beleid.

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld