Dieren verdienen bescherming


Water­schap moet altijd rekening houden met dieren

De meeste waterschappen houden nu nog weinig tot geen rekening met de belangen van dieren. Deze worden dan ook vaak de dupe van beslissingen die in waterschappen worden genomen, van muskusratten tot vissen. De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap Brabantse Delta in al het beleid de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren moeten waarborgen. De dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In plaats van het bestrijden van dieren die overlast zouden veroorzaken, kiezen we voor preventief beleid.

 • De beschermde bever blijft buiten schot

  De bever is een beschermde diersoort. Het waterschap stemt niet in met beverprotocollen waarin de mogelijkheid om deze dieren te doden is opgenomen.

  Meer informatie
 • Dieren in calamiteitenplannen

  Waterschappen hebben een wettelijke plicht om calamiteitenplannen op te stellen. Zij zijn overlegpartner bij de totstandkoming van rampenbestrijdingsplannen bij dijkdoorbraak. De Partij voor de Dieren wil dat er in deze plannen ook volwaardig aandacht wordt gegeven aan de belangen van de in het gebied levende dieren: zowel de gehouden (landbouw)huisdieren als de in het wild levende dieren. De evacuatie en zorg voor dieren moet daarom volwaardig in de calamiteitenplannen van het waterschap worden opgenomen.

  Meer informatie
 • Stop het doden van muskusratten

  Er moet een einde komen aan de huidige muskusrattenbestrijding. Nog steeds verdrinken ieder jaar veel muskusratten in wrede vallen. Het doden van muskusratten is onnodig. Met eenvoudige maatregelen kunnen dijken onaantrekkelijk gemaakt worden voor muskusratten.

  Meer informatie
 • Veilig maken van stuwen en gemalen

  Wij zetten ons in voor het veilig maken van stuwen en gemalen voor vissen.

  Waterkeringen, stuwen en gemalen belemmeren de migratie van vissen en andere dieren. In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen.

  Meer informatie
 • Verbod op hengelen

  De Partij voor de Dieren wil een verbod op hengelen. Hengelen is, net als jagen, een vorm van tijdverdrijf ten koste van dieren. Het waterschap kan een belangrijke rol spelen in het tegengaan van hengelen en moet stoppen met de verhuur van zijn visrechten en met het inrichten van hengelplaatsen. Nog te vaak zien we dat waterschappen voorzieningen aanleggen voor hengelaars op kosten van de belastingbetalers.

  De Partij voor de dieren wil dat het waterschap Brabantse Delta:

  • stopt met de verhuur van zijn visrechten en met het inrichten van hengelplaatsen;

  • niet toegeeft aan de druk van hengelsportverenigingen en beroepsvissers;

  • voorlichting geeft aan burgers over de nadelige gevolgen van hengelen voordieren, natuur en milieu.

  Meer informatie

Dieren verdienen bescherming

Wat we hebben bereikt

 • Brabantse Delta heeft voor het eerst portefeuillehouder Dierenwelzijn

 • Brabantse Delta gaat voor diervriendelijke oevers!

 • Diervriendelijke oevers worden meegenomen in baggerwerkzaamheden

  Het waterschap plaatst waar relevant Fauna Uittreedplaatsen (FUP's) om dieren zoals jonge eendjes te helpen steile oevers op te komen. Dit wordt gecombineerd met baggerwerkzaamheden.

 • Brabantse Delta introduceert portefeuillehouder Dierenwelzijn

  Door de inbreng van de Partij voor de Dieren bij opstellen van het bestuursakkoord is er voor het eerst in Brabantse Delta's geschiedenis nu een portefeuillehouder Dierenwelzijn binnen het Dagelijks Bestuur.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws