Vragen over het voor­keur­sal­ter­natief (regionale keringen)


Wordt bij de verste­viging van regionale keringen ook rekening gehouden met graaf­schade door dieren?

23 oktober 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft technische vragen gesteld over het voorkeursalternatief, omdat wij graag wilden weten of er bij de versteviging van regionale keringen ook rekening gehouden zal worden met graafschade door dieren. Er wordt daarbij rekening gehouden met graverijen door bevers, wat wij op zich positief vinden. Echter, voor wat betreft andere gravende dieren wordt er gesteld dat dit op de gebruikelijke manier wordt tegengegaan. Voor muskusratten betekent dat dus: we gaan graverij tegen door de dieren te doden, en daarnaast nemen we ´bijvangst´ van andere diersoorten op de koop toe. Dat is voor mijn fractie onbegrijpelijk. Als een dijk verstevigd gaat worden, én daarbij al rekening wordt gehouden met graverij door bevers, dan is het wat ons betreft een schoolvoorbeeld van een meekoppelkans om daar graverij door muskusratten ook in mee te nemen. Dit past ook bij de in het bestuursakkoord genoemde ambitie tot preventie van graafschade door muskusratten.

Graag wijs ik u op de manier waarop waterschap Rivierenland hiermee omgaat, namelijk door bij een dijkontwerp wel passende preventieve maatregelen te nemen voor alle gravende dieren. Ik citeer graag uit de ontwerpuitgangspunten primaire waterkeringen 2019, van waterschap Rivierenland:

 • Dierlijke graverij kan leiden tot een dijkdoorbraak. Grote gravers zoals bevers en dassen kunnen grote gevolgen hebben voor de functie van de waterkering. Tegelijkertijd hebben deze dieren een beschermde status. Bij het ontwerp van een waterkering dient de habitat van de bever en de das in relatie tot de dijk in beeld gebracht te worden door een deskundig persoon. Bij het ontwerp dienen preventieve maatregelen te worden getroffen, op plekken waar de afgelopen 5 jaren evers of dassen gevestigd zijn of waar aannemelijk is dat dassen of bevers zich vestigen. Naast deze ‘’grote gravers’ dienen ook de effecten van andere vormen van dierlijke graverij voor het desbetreffende dijkversterkingstraject in beeld gebracht te worden. Mocht blijken dat deze andere soorten een effect kunne hebben op de waterkerende functie, dan dient hier ook een passende preventieve maatregel getroffen te worden in het dijkontwerp.

  Graag wil ik waterschap Brabantse Delta oproepen om op een zelfde manier om te gaan met het risico op graafschade, vooral in gebieden zoals deze waar in het verleden daadwerkelijk dergelijke schade is opgetreden. Wij willen hetzelfde advies graag afgeven met betrekking tot agendapunt 4.a, de Dijkverbetering Geertruidenberg Amertak. Goed voorbeeld doet volgen, de Partij voor de Dieren hoopt dan ook dat dit waterschap zich aansluit bij de proactieve werkwijze van waterschap Rivierenland en daarmee op haar beurt weer andere waterschappen inspireert.

  Dank.

  Interessant voor jou

  Het past een waterschap om zelf kraanwater te drinken!

  Lees verder

  Dode vissen door maaibeleid waterschap: onacceptabel

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer