Cynthia Pallandt


Water­schaps­be­stuurder en frac­tie­voor­zitter

Cynthia Pallandt is 30 jaar oud en woont met haar opvangdieren daar waar het Bredase Heusdenhout en Brabantpark samenkomen. Bij de Partij voor de Dieren is ze reeds actief binnen de afdeling Noord-Brabant die in oprichting is, en als coördinator van werkgroep Breda. Haar ambitie om haar eigen omgeving meer dier- en milieuvriendelijk te maken, motiveerde haar om de sprong naar de politiek te maken.

Binnen het waterschap wil Cynthia aandacht vragen voor de dieren. Dat klinkt heel simpel, maar het is ontzettend belangrijk en op dit moment nog verre van werkelijkheid. Cynthia: “Bij ieder besluit moet men er automatisch over na gaan denken wat de impact op dieren zal zijn. Zo willen wij dat er bij de keuze voor gemalen en stuwen wordt rekening gehouden met passeerbaarheid door vissen, die er nu nog veel te vaak op gruwelijke wijze in omkomen. Martelpraktijken zoals muskusrattenbestrijding en vissenvangst zijn moreel verwerpelijk, ik zal me daar binnen én buiten het waterschapsbestuur dan ook hard tegen verzetten.”

Daarnaast is het nodig dat politieke organen zoals het waterschap meer gaan kijken naar het grotere plaatje en naar de langetermijngevolgen van hun keuzes. De samenhang tussen thema’s als vee-industrie, klimaatverandering en volksgezondheid is door de wetenschap allang bewezen, maar moet nu nog in het beleid terugkomen. Dat leden van het waterschapsbestuur zelf een agrarisch bedrijf hebben of actief zijn in een jacht- of hengelsportvereniging, mag geen reden zijn om beleid te maken dat slecht is voor de kwaliteit van het water en voor de dieren die in en rondom het water wonen.

Naast de kernthema’s dier, natuur en klimaat, ziet Cynthia het als een missie om taboes te doorbreken en ieder menselijk en niet-menselijk dier te waarderen zoals diegene is. Ze zet zich in voor sekspositivisme en inclusiviteit, wat LHBTI onderwerpen omvat maar ook breder dan dat is. Ze vindt het belangrijk om de verbanden tussen verschillende vormen van onderdrukking en discriminatie te (h)erkennen en deze gezamenlijk aan te pakken. Wat dat met het waterschap te maken heeft? Cynthia: “De gemiddelde leeftijd van de kandidaten voor Waterschap Brabantse Delta is 54, en op de meeste lijsten is minder dan een kwart van de kandidaten vrouw. Om over andere vormen van diversiteit maar niet te spreken. Daarnaast zijn boeren en agrariërs oververtegenwoordigd, en er is op dit moment helemaal niemand om de stem van de dieren hoorbaar te maken. Ik wil dat de belangen van álle inwoners van het waterschap behartigd worden in het bestuur. Ik ben dan ook enorm trots op onze kandidatenlijst, wij brengen meer diversiteit naar het waterschap.”

Gerelateerd

Bijdragen