Gravende dieren


Vragen n.a.v. commissie Muskus- en Bever­ratten, en meldingen over bijvangsten

Indiendatum: 28 mrt. 2023

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde), van de fractie Partij voor de Dieren aan het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta met betrekking tot gravende dieren.


Geacht bestuur,

Op vrijdag 24 maart 2023 vond er een vergadering plaats van de Commissie Muskus- en Beverratten (CMB) van de Unie van Waterschappen. Allereerst wil onze fractie graag haar waardering uitspreken voor de kritische noot die onze portefeuillehouder dhr. Van der Kallen gaf met betrekking tot het plan om de CMB af te schaffen. Wel riep deze vergadering een aantal vragen op die wij graag aan u voorleggen.

 1. Tijdens de vergadering kwamen meermaals dassen ter sprake. De heer Van der Kallen maakte toen een opmerking die wij als volgt hebben gehoord: ‘dit waterschap heeft een aantal jaren terug vergunningen aangevraagd, voor het geval die nodig zouden zijn, en daarom is er nu geen probleem als gevolg van dassen’. Klopt deze interpretatie van de opmerking inderdaad, ging het om vergunningen gerelateerd aan mogelijke problematiek als gevolg van dassen? En zo ja, kunt u ons aangeven om wat voor soort vergunning het gaat?
 2. Klopt het dat er momenteel in Noord-Brabant geen dassen gedood mogen worden in opdracht van overheden? Zijn hier momenteel uitzonderingen op mogelijk? En zo ja, zijn er de laatste jaren dassen gedood in Noord-Brabant?
 3. De Unie van Waterschappen blijkt (mee) te werken aan een voorstel voor een landelijk protocol voor bevers en dassen. Dit zou in april aan een gremium worden voorgelegd waar ook het ministerie van LNV deel van uitmaakt. Kunt u ons hier meer informatie over verschaffen? Welk gremium betreft dit, wanneer vindt dit plaats?

Daarnaast ontving onze fractie recentelijk verschillende meldingen van dieren die ernstig gewond waren geraakt in muskusrattenvallen, zoals aalscholvers[1] en zwanen[2][3][4]. Ook uit de cijfers van de muskusrattenbestrijding blijkt, zoals u weet, dat er sprake is van schrikbarend veel ‘bijvangst’.

 1. Kunt u de recente cijfers van bijvangst vanuit de muskusrattenbestrijding in Brabantse Delta en in de andere Brabantse waterschappen, waar Brabantse Delta de bestrijding ook uitvoert, met ons delen?
 2. Hebt u er zicht op door wie de dieren die in deze klemmen terecht komen worden opgevangen/verzorgd? Denk aan wildopvangen, dierenambulance e.d.
 3. Steunt het waterschap de organisaties die deze dieren, die gewond zijn geraakt als gevolg van de muskusrattenbestrijding, opvangen, met financiële bijdragen? Zo nee, waarom nog niet?
 4. Wat doen muskusrattenbestrijders zelf wanneer zij nog levende dieren tegenkomen die vastzitten in de door hen geplaatste klemmen? Is hier een protocol voor? Zijn de muskusrattenbestrijders opgeleid om gewonde dieren te verzorgen?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Namens de fractie Partij voor de Dieren


[1] https://www.ad.nl/gouda/nare-b...

[2] https://www.facebook.com/100068325094800/posts/pfbid0cSSJvc1HaefdqGW4smi9aktMRo4Zrc9TgevUhqeTMkCqynY1Q8oQ5P83McjqL5tcl/

[3] https://www.facebook.com/10006...

[4] https://www.facebook.com/story...

Indiendatum: 28 mrt. 2023
Antwoorddatum: 11 apr. 2023

Deel 1:

 1. Brabantse Delta heeft op dit moment een dassenprotocol dat op 1 maart 2022 door het dagelijks bestuur is goedgekeurd. Het doel van dit dassenprotocol is om te zorgen dat bij het beheer en onderhoud van de waterschapstaken zorgvuldig kan worden omgegaan met de das. Het protocol beschrijft hoe een waterschap kan voldoen aan de Wet natuurbescherming bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden wanneer er een das en of burcht aanwezig is in het beheergebied. Dit protocol geldt niet als een ontheffing op voorhand van de Wet natuurbescherming zoals het beverprotocol.
  Dit betekent dat als handelingen van het waterschap leiden tot een verstoring of beschadiging van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dassen, of wanneer dieren moeten worden gevangen, daarvoor een ontheffing volgens de Wet natuurbeheer voor moet worden aangevraagd.
 2. Waterschap Brabantse Delta werkt volgens de Wet natuurbescherming. In het Faunabeheerplan staat omschreven welke mogelijkheden er zijn wanneer er problemen zijn met dassen. Zie het antwoord bij vraag 1.
 3. De ministeries van IenW (trekker van het proces) en LNV samen met de provincies, RWS, RvO, IPO, UvW, RWS en ProRail willen een duurzaam landelijk beverbeleid ontwikkelen gericht op een duurzame bescherming en beheer van de bever. Naast graafschade door bevers geven de water- en (spoor)wegbeheerders aan dat ze ook te maken hebben met dassen in het kader van de water- en (spoor)wegveiligheid. Echter, er is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Eerst wordt er gewerkt aan een nationale aanpak voor de bever en na akkoord en na het opdoen van ervaring met een nationale beveraanpak volgt er mogelijke een uitbreiding met andere grote gravers, zoals de das. Het plan voor een duurzaam landelijk beverbeleid zal in het Bestuurlijk Overleg Water van april 2023 worden besproken.
  Het ministerie van LNV en RVO zullen worden gevraagd om bij dit BO aan te schuiven.
  Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant een nieuw faunabeheerplan dat momenteel bij GS Brabant ligt voor besluitvorming en dat geldt voor de periode 2023-2029. Hierin is ook het beverprotocol opgenomen en een handelingskader voor dassen.

Deel 2:

 1. Zie tabel: https://portal.ibabs.eu/Docume...
 2. De geregistreerde bijvangst betreft dood aangetroffen dieren, niet zijnde muskusratten. Het komt feitelijk nooit voor dat een nog levend dier in een klem zit omdat deze onder water staat.
 3. Nee, is niet aan de orde. Het gaat immers om dode dieren.
 4. Zie het antwoord op vraag 5.