Gravende dieren


Vragen n.a.v. commissie Muskus- en Bever­ratten, en meldingen over bijvangsten

Indiendatum: 28 mrt. 2023

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde), van de fractie Partij voor de Dieren aan het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta met betrekking tot gravende dieren.


Geacht bestuur,

Op vrijdag 24 maart 2023 vond er een vergadering plaats van de Commissie Muskus- en Beverratten (CMB) van de Unie van Waterschappen. Allereerst wil onze fractie graag haar waardering uitspreken voor de kritische noot die onze portefeuillehouder dhr. Van der Kallen gaf met betrekking tot het plan om de CMB af te schaffen. Wel riep deze vergadering een aantal vragen op die wij graag aan u voorleggen.

  1. Tijdens de vergadering kwamen meermaals dassen ter sprake. De heer Van der Kallen maakte toen een opmerking die wij als volgt hebben gehoord: ‘dit waterschap heeft een aantal jaren terug vergunningen aangevraagd, voor het geval die nodig zouden zijn, en daarom is er nu geen probleem als gevolg van dassen’. Klopt deze interpretatie van de opmerking inderdaad, ging het om vergunningen gerelateerd aan mogelijke problematiek als gevolg van dassen? En zo ja, kunt u ons aangeven om wat voor soort vergunning het gaat?
  2. Klopt het dat er momenteel in Noord-Brabant geen dassen gedood mogen worden in opdracht van overheden? Zijn hier momenteel uitzonderingen op mogelijk? En zo ja, zijn er de laatste jaren dassen gedood in Noord-Brabant?
  3. De Unie van Waterschappen blijkt (mee) te werken aan een voorstel voor een landelijk protocol voor bevers en dassen. Dit zou in april aan een gremium worden voorgelegd waar ook het ministerie van LNV deel van uitmaakt. Kunt u ons hier meer informatie over verschaffen? Welk gremium betreft dit, wanneer vindt dit plaats?

Daarnaast ontving onze fractie recentelijk verschillende meldingen van dieren die ernstig gewond waren geraakt in muskusrattenvallen, zoals aalscholvers[1] en zwanen[2][3][4]. Ook uit de cijfers van de muskusrattenbestrijding blijkt, zoals u weet, dat er sprake is van schrikbarend veel ‘bijvangst’.

  1. Kunt u de recente cijfers van bijvangst vanuit de muskusrattenbestrijding in Brabantse Delta en in de andere Brabantse waterschappen, waar Brabantse Delta de bestrijding ook uitvoert, met ons delen?
  2. Hebt u er zicht op door wie de dieren die in deze klemmen terecht komen worden opgevangen/verzorgd? Denk aan wildopvangen, dierenambulance e.d.
  3. Steunt het waterschap de organisaties die deze dieren, die gewond zijn geraakt als gevolg van de muskusrattenbestrijding, opvangen, met financiële bijdragen? Zo nee, waarom nog niet?
  4. Wat doen muskusrattenbestrijders zelf wanneer zij nog levende dieren tegenkomen die vastzitten in de door hen geplaatste klemmen? Is hier een protocol voor? Zijn de muskusrattenbestrijders opgeleid om gewonde dieren te verzorgen?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Namens de fractie Partij voor de Dieren


[1] https://www.ad.nl/gouda/nare-b...

[2] https://www.facebook.com/100068325094800/posts/pfbid0cSSJvc1HaefdqGW4smi9aktMRo4Zrc9TgevUhqeTMkCqynY1Q8oQ5P83McjqL5tcl/

[3] https://www.facebook.com/10006...

[4] https://www.facebook.com/story...