Benutten inno­vaties van het Water­schapshuis


Indiendatum: 10 apr. 2023

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde) van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta betreffende ‘benutten innovaties van het Waterschapshuis’.

Geacht bestuur,

Tijdens het inwerkprogramma op 4 maart 2023, presenteerden enkele verbonden partijen zich. Wij vernamen dat het Waterschapshuis de mogelijkheid heeft om digitale data (onder meer zeer gedetailleerde kaarten) aan te leveren. Dankzij zulke datasets kunnen subtiele verschillen in de bodem worden gesignaleerd. We verkrijgen daarmee, volgens het Waterschapshuis, een duidelijk middel om te zien of er (illegale) waterputten zijn geslagen in ons gebied.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen voor u.

1. Is het Dagelijks Bestuur bekend met de hierboven geschetste technologische ondersteuning die het Waterschapshuis biedt met betrekking tot het detecteren van (illegale) grondwateronttrekkingen?

2. Bent u het met ons eens dat dergelijke datasets goed benut kunnen worden om een inventarisatie te maken van alle bestaande (legale en illegale) waterputten in het gebied van Brabantse Delta?

3. Maakt Brabantse Delta nu al gebruik van deze digitale data voor controle en handhaving op de (illegale) wateronttrekkingen die in ons gebied plaatsvinden; zo nee, waarom nog niet?

4. Indien het antwoord op vraag 3 ‘ja’ luidde: kunt u ons meenemen in uw tot op heden opgedane bevindingen en welke vervolgacties er naar aanleiding van deze bevindingen zijn ondernomen?

5. Indien het antwoord op vraag 2 ‘nee’ luidde: vanaf wanneer is Brabantse Delta van plan aan de slag te gaan met de door het Waterschapshuis bedoelde datasets - wij beogen als waterschap immers een ‘digitale transformatie’ door te maken?

6. Een meer algemene vraag tot besluit: kunt u ons een terugkoppeling geven op welke manier digitale data van het Waterschapshuis ingezet (kunnen) worden tegen de verdroging in de Brabantse Delta? Hierop reflecteren geeft ons de mogelijkheid om de kansen die het programma ‘Digitaal Transformeren’ ons biedt samen goed voor ogen te blijven houden.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ludo Maas
Cynthia Pallandt


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 apr. 2023
Antwoorddatum: 1 mei 2023

  1. aJa. In samenwerking met: de gezamenlijke waterschappen via het Waterschapshuis; Rijkswaterstaat; STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer); NSO (Netherlands Space Office) werken we aan een oplossing om automatisch veranderingen in de omgevingen van waterlopen en -keringen te detecteren. Dit initiatief, NL Veranderdetectie, is in ontwikkeling en nog niet operationeel.
  2. Pas wanneer bovengeschetste ontwikkeling operationeel wordtg beantwoord kan worden, kunnen we hier een overweging in maken.
  3. Specifiek voor controle en handhaving van (illegale) wateronttrekkingen wordt vooralsnog geen digitale techniek ingezet.
    Gebruik van dergelijke technieken en middelen is in volle ontwikkeling en Waterschap Brabantse Delta is overtuigd van de potentie hiervan. Daarom zijn we hier samen met het Waterschapshuis mee bezig. Zie ook het antwoord hierboven.
  4. Niet aan de orde.
  5. Zoals eerder aangegeven, zijn we met het Waterschapshuis bezig met de ontwikkeling van deze datasets.
  6. Meerwaarde halen uit data is een belangrijk speerpunt in het programma ‘Digitaal Transformeren’. Toepasbaarheid voor verdrogingsvraagstukken maakt hier onderdeel van uit. Momenteel wordt al gewerkt aan een Verdrogingsdashboard voor operationeel inzicht. Daarnaast vind er onderzoek plaats naar de voorspelbaarheid van waterstanden met behulp van machine learning. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Deze toepassingen vergen data met toenemende eisen aan de kwaliteit en veiligheid. Het Waterschapshuis levert ons een deel van deze data. Naast bovengenoemde voorbeelden moet ook gedacht worden aan actuele verdamping, weer informatie of bodemvocht.