ASR’s in AFC Nieuw-Prin­senland


Indiendatum: 9 jun. 2023

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde) van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta betreffende ‘ASR’s in AFC Nieuw-Prinsenland’.

Geacht bestuur,

Partij voor de Dieren Brabantse Delta las met grote interesse de vragen van onze collega dhr. Sneep over de onttrekkingen in Dinteloord. Aangezien wij als waterschap met glastuingebied Nieuw-Prinsenland verbonden zijn door middel van een afvalwaterakkoord, willen wij, mede naar aanleiding van het Duurzaamheidsverslag AFC Nieuw-Prinsenland, de volgende vragen aan u stellen.

1. Door TOM (de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij) is in samenwerking met Cosun een gietwatersysteem ontwikkeld, dat afvalwater afkomstig uit de suikerbietenverwerking geschikt maakt om als gietwater voor de glastuinbouw geschikt te maken. Wat wordt er gedaan met het brijn dat overblijft?

2. Op dit moment zuiveren wij als Brabantse Delta het afvalwater van Nieuw-Prinsenland. Wij lezen dat het persriool naar behoren functioneert. Is het technisch mogelijk om ook dit afvalwater via een ASR (aquifer storage recovery, een waterbel) ter plaatse te hergebruiken? Zo nee, waarom niet?

3. Nieuw Prinsenland zuivert zelf ook (een deel) van het afvalwater dat ontstaat als gevolg van haar activiteiten. Met enige minerale vervuiling wordt dit vervolgens geloosd op het riool. Kan dit water niet worden hergebruikt binnen de glasopstanden, bijvoorbeeld door middel van een extra ASR?

4. Zover wij begrijpen is er ter plaatse nog maar één ASR aanwezig. Staat het realiseren van meer ASR’s de komende vijf jaar op de planning?

5. Tot slot een vraag over aardgas. U zult het met ons eens zijn dat naast particulieren ook bedrijven ‘van het aardgas’ af zullen moeten. Daarom baart het ons zorgen dat het aardgasverbruik in AFC onverminderd hoog ligt. (62.600.000 kubieke meter in het normale jaar 2021, meer dan alle huishoudens van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht bij elkaar opgeteld.) Nu het aantal hectare glasopstanden van AFC spoedig met 93 ha wordt uitgebreid, vragen wij ons af: op welke manieren wordt er op dit moment getracht het aardgasverbruik in de plaatselijke glastuinbouw te verminderen, en kunnen wij hierbij als waterschap Brabantse Delta zelf op enige wijze een (sturende) rol spelen, bijvoorbeeld door het inzetten van financiële prikkels?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ludo Maas
Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren