Vragen over Agra­rische Nieuws­brief - Maart 2023


Indiendatum: 13 mrt. 2023

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde), van de AB-leden Cynthia Pallandt, Ellen Putman en Karin van den Berg aan het Dagelijks Bestuur van Brabantse Delta met betrekking tot de Agrarische Nieuwsbrief – Maart 2023.


Geacht bestuur,

De Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk hebben kennisgenomen van de meest recente Agrarische Nieuwsbrief van het waterschap, en heeft daar een aantal vragen over.

 1. Een van de onderdelen van de mail heeft de titel ‘Meld bruine ratten, bevers en rivierkreeften bij het waterschap’. Wat is de overweging van het waterschap om de bever in één adem te noemen met bruine ratten en rivierkreeften, wetende hoe er tegen deze diersoorten wordt aangekeken? Wat denkt u dat dit doet met de beeldvorming van agrariërs over bevers?
 2. In de mail staat: “Het bestrijden van bruine ratten, bevers en rivierkreeften is een taak van de gemeenten en provincies.” Waarom kiest het waterschap ervoor om het te hebben over het bestrijden van bevers? Hoe rijmt zich dit met Dagelijks Bestuursleden die na afloop van de bespreking van het beverprotocol aangaven dat zij niet denken dat er de komende tijd in Brabantse Delta bevers gedood zullen worden?
 3. Wat heeft Brabantse Delta te maken met schade van gravende dieren aan percelen van agrariërs, en wat heeft schade aan percelen van agrariërs te maken schade aan dijken?
 4. Wat doet Brabantse Delta precies met de meldingen die gedaan worden van bruine ratten, bevers en rivierkreeften?
 5. In de commissie Muskus- en Beverratten van de Unie van Waterschappen gingen er recentelijk stemmen op om de muskusrattenbestrijders van het waterschap ook bruine ratten te laten bestrijden. Is Brabantse Delta aan het onderzoeken of het waterschap bruine ratten, bevers en rivierkreeften kan gaan bestrijden?
 6. De volgende vragen gaan over het onderdeel ‘Metingen naar gewasbeschermingsmiddelen’. Wij lezen dat in de boomteelt de afgelopen 4 jaar stoffen boven de vastgestelde norm zijn aangetroffen, en hetzelfde geldt voor stoffen boven de indicatieve norm. Vervolgens staat er: “Het aantal overschrijdingen is vergelijkbaar met het aantal van voorgaande jaren. Met de boomkwekerijsector wordt nu bekeken hoe we het aantal overschrijdingen verder terug kunnen brengen.”
  1. Hoe zijn deze overschrijdingen in het verleden opgepakt? Wij vermoeden dat er toen ook met de boomkwekerijsector over is gesproken. Dat leidt tot de vervolgvraag:
  2. Heeft het waterschap de mogelijkheid om hardere maatregelen te nemen dan ‘met de boomkwekerijsector bekijken hoe we het aantal overschrijdingen verder terug kunnen brengen’?
  3. Waarom is die zin geformuleerd als ‘verder terugbrengen’ van de overschrijdingen, terwijl het waterschap zelf in de mail aangeeft dat de metingen juist al jaren vergelijkbaar zijn (en de overschrijdingen dus nog niet zijn teruggebracht)?
 7. Over de akkerbouw lezen we: “Op beide meetpunten in de akkerbouw werd 1 stof aangetroffen. Op het meetpunt in de Tonnekreek werd de stof Teflubenzuron (Nomolt) aangetroffen boven de norm. Op het meetpunt in de Derriekreek werd de stof Pendimethalin (werkzame stof van onder andere Stomp en Wing P) boven de indicatieve norm aangetroffen. Ook hier zijn de metingen vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het aantal overschrijdingen boven de norm ligt op een laag niveau.”
  1. Waarom wordt dit onderdeel van de nieuwsbrief afgesloten met de sussende zin “Het aantal overschrijdingen boven de norm ligt op een laag niveau.”? Er is een overschrijding, men zou gerustgesteld mogen zijn wanneer daar géén sprake van is, of ziet het Dagelijks Bestuur dit anders?
  2. Wij lezen hierbij geen actie om deze overschrijding aan te pakken. Wat is het plan van het waterschap hiervoor?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman

Partij voor de Dieren


Karin van den Berg

Water Natuurlijk