Vijf oppo­si­tie­par­tijen komen in opstand tegen door het Dagelijks Bestuur voor­ge­steld kosten­aandeel van 33% voor inwoners


Landbouw ontzien ten koste van eigen inwoners

21 augustus 2023

Waterschapscoalitie Brabantse Delta verhoogt kosten voor ingezetenen

‘Zoals we al vreesden wordt de landbouw ontzien ten koste van de eigen burgers’

Sinds het voorjaar trekt de BBB aan de touwtjes in veel waterschappen. Ook in Brabantse Delta heeft de partij een coalitie gevormd. De oppositiepartijen PvdA, PvdD, Natuurterreinen, 50Plus en AWP vreesden bij de presentatie van het bestuursakkoord al voor de gevolgen en zien die vrees nu bewaarheid geworden. Door de voorgestelde herziening van de kostentoedelingsregeling stijgen de lasten voor de gewone burger (categorie ‘ingezetenen’).

‘Helaas moeten we constateren dat deze coalitie bewust alle mogelijkheden onbenut laat om de lasten gelijkmatiger te verdelen, sterker nog, de burger betaalt de hoofdprijs om het waterschap als belangenbehartiger van het (agrarisch) bedrijfsleven te laten fungeren’, vertelt Annemiek Jetten (PvdA). ‘Gezien hun partijnaam en programma zou je denken dat BBB ook voor de belangen van de burger wil opkomen, welnu, dat valt niet te rijmen met deze nieuwe kostenverdeling, waarin elke onderbouwing voor de gekozen percentages ontbreekt.’

Het waterschap beoogt de bijdrage van de burger met ruim 11 procent te laten stijgen, tot een derde van de totale lasten.[i] ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de tarieven voor ingezetenen keer op keer verder stijgen ten opzichte van de agrarische categorie ‘ongebouwd’. Ook nu wordt er dus wéér voorgesorteerd op een extra stijging voor de ingezetenen’, verzucht Anton Arnold (AWP). ‘Het pijnlijkst is dat de coalitie hiertoe niet verplicht is, want we hadden voor een kostenaandeel van 31 procent kunnen kiezen, maar daarvoor ontbreekt kennelijk de politieke wil’, voegt hij fijntjes toe.[ii]

Voor bedrijven (categorie ‘bebouwd’) en agrariërs daalt het kostenaandeel juist. ‘Opvallend, omdat het waterschap vooral voor hen bakken met werk verzet, denk maar aan het peilbeheer van de bodem en het tegengaan van wateroverlast op versteende bedrijventerreinen. Het zou de coalitie dan ook hebben gesierd als zij déze categorieën zwaarder had belast’, legt Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen) uit. ‘Van een portefeuillehouder financiën uit de gelederen van Water Natuurlijk mag toch een meer toekomstgerichte opstelling worden verwacht’, meent hij.

De voorgestelde kostentoedeling is nog geen voldongen feit. Vanaf eind juli ligt het voorstel zes weken ter inzage, tot 3 september. ‘Wij roepen iedereen op die van dit voorstel hinder ondervindt met een zienswijze bezwaar te maken. Wijzelf zullen ons de betreffende bestuursvergadering stevig verzetten tegen dit plan’, toont Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren) zich strijdvaardig. Het waterschap weet dondersgoed dat ons huidige watersysteem ingericht is op bedrijfsmatig gebruik, laat deze gebruikers dan ook naar rato betalen.’

De oppositiepartijen tonen zich unaniem in hun oordeel over de voorgestelde kostentoedeling: ‘Niemand van ons zal ontkennen dat het waterschap met stijgende kosten te dealen heeft, in deze tijden van klimaatverandering, verdroging en toenemende wateroverlast, maar je moet het geld wel halen waar het zit.’ De BBB zou toch als geen ander moeten begrijpen dat je van een kale kip niet kan plukken’, besluit John Voets (50PLUS).


Annemiek Jetten (PvdA)
Wendy de Koning (PvdA)
Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen)
Frans Post (Natuurterreinen)
Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren)
Ludo Maas (Partij voor de Dieren)
Anton Arnold (AWP)
John Voets (50PLUS)

-------


[i] Het relatieve aandeel in de kostentoedeling voor ingezetenen stijgt in het voorstel van de huidige 29,7% naar 33%. Dit is een stijging van 11,11 procent (want 3,3% is 11,11 procent van 29,7%).

[ii] 31 % is het minimum dat het waterschap verplicht is te heffen bij de huidige inwonerdichtheid.

Gerelateerd nieuws

Vijf oppositiepartijen brengen prioriteitenlijst in voor Kadernota 2024-2028

De oppositiepartijen Partij voor de Dieren, PvdA, Natuurterreinen, AWP en 50PLUS verenigen zich om een lijst van gedeelde pri...

Lees verder

Brabantse Delta gaat onderzoek doen naar diervriendelijker beleid rondom muskusratten

Het is wel een doorbraak te noemen; na ruim vier jaar knokken voor de muskusratten heeft het Dagelijks Bestuur nu dan een keu...

Lees verder