Vijf oppo­si­tie­par­tijen brengen prio­ri­tei­ten­lijst in voor Kadernota 2024-2028


Beschermen van de bever en vispas­seerbaar maken van kunst­werken worden onder de aandacht gebracht

12 juli 2023

De oppositiepartijen Partij voor de Dieren, PvdA, Natuurterreinen, AWP en 50PLUS verenigen zich om een lijst van gedeelde prioriteiten in te brengen als input voor de Kadernota 2024-2028. De Partij voor de Dieren droeg de onderdelen 'beschermen van de bever' en 'vispasseerbaar maken van kunstwerken' zelf aan.

De ingediende punten zijn:

 1. Een concrete aanzet moet worden gegeven voor aanpassing van de grondslag voor kostentoedeling voor ingezetenen. Dit ter voorbereiding van de nieuwe verordening. Met name ongebouwd en bedrijven kunnen zwaarder worden belast, zeker als het gaat om gebruik van het grondwater (beregening, peilbeheer enz.).
 2. Klimaat, natuur en gezond water zijn leidend voor de te nemen maatregelen. Voor de KRW blijft het doelbereik in 2027 uitgangspunt. Dit vraagt extra inzet voor o.m. natte natuurparels, beekherstel en evz’s. Ook voor herstel van natuur en biodiversiteit zijn extra inspanningen in het kader van de GGA’s en het BPLG noodzakelijk.
 3. De aanpak van droogte en verdroging worden uiterlijk in 2024 beleidsmatig uitgewerkt zodat uitvoering uiterlijk in 2025 wordt opgestart. Dit geldt o.m. voor vergunningsvereiste voor beregening en (kleine) grondwateronttrekkingen.
 4. De aanpak van de assets (rwzi’s) voor betere zuivering en verwijderen van medicijnresten en zorgwekkende stoffen als het enigszins kan versnellen.
 5. De VTH taken moeten worden versterkt voor begeleiding van het bredere takenpakket van het waterschap.
 6. Dierenwelzijn is integraal onderdeel van de projectmatige aanpak. Hierbij krijgen soortenbescherming en voorzieningen voor vispasseerbaarheid prioriteit.
  1. De beschermde bever wordt niet gedood in het beheersgebied van het waterschap, daar zet het waterschap zich hard voor in. Dat wil ook zeggen dat er rekening moet worden gehouden met kosten voor het graafwerend maken van keringen, het herstellen van schade en andere maatregelen.
  2. Nieuwe kunstwerken en te renoveren kunstwerken die een obstakel vormen voor vissen worden altijd vispasseerbaar gemaakt. Dit sluit aan bij het aangenomen beleid met betrekking tot dierenwelzijn en het draagt daarnaast bij aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.
 7. Communicatie en burgerparticipatie gericht op vergroting van het burger- en bedrijfsbewustzijn voor water vragen om meer en concrete toevoegingen o.m. gericht op het (voortgezet) onderwijs, inhoud website en sociale media etc.
 8. Actualisatie van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 is wenselijk i.v.m. voortschrijdend rijks- en provinciaal beleid en maatschappelijke ontwikkelingen (o.m. NPLG, BPLG, Europese richtlijnen e.d.).

  Gerelateerd nieuws

  Oppositiepartijen kritisch over coalitieakkoord

  Hieronder volgt het persbericht dat door de Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, Natuurterreinen, AWP en 50PLUS is op...

  Lees verder

  Vijf oppositiepartijen komen in opstand tegen door het Dagelijks Bestuur voorgesteld kostenaandeel van 33% voor inwoners

  Waterschapscoalitie Brabantse Delta verhoogt kosten voor ingezetenen ‘Zoals we al vreesden wordt de landbouw ontzien ten k...

  Lees verder