Blauw brood, of blauwalg?


5 juni 2019

De ondertekenende fracties in het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 19 juni 2019,

kennisgenomen hebbende van de evaluatie van het droogtebeleid van het waterschap uit december 2018, en van de actualiteit in deze discussie (‘blauwalgenmiddag’ Kleine Melanen 5 juni 20191, droogte-excursie plus inhoudelijke update 7 juni 2019), stellen voor de discussie over het voorkomen van blauwalg te intensiveren. Dit sluit aan bij de volgende thema’s uit het bestuursakkoord ‘Samen beter!’: klimaatverandering, anticiperen op gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, waarborgen en verbeteren van de waterkwaliteit, en bevorderen van biodiversiteit en van dierenwelzijn.

Wij spreken onze zorgen uit omtrent de blauwalgontwikkeling en de aanpak daarvan binnen Waterschap Brabantse Delta:

 • Blauwalg vormt een terugkerend probleem in veel wateren binnen ons waterschap2;
 • Blauwalg vormt een risico voor de gezondheid van mens, dier en plant (zie kopje ‘Aanvullende achtergrond’);
 • Ook op dit moment, nog voor de zomer is begonnen, zijn er al situaties met blauwalg geconstateerd3;
 • De warmere zomers en de klimaatverandering zijn van invloed op het vaker voorkomen van blauwalg; zowel in grotere watergangen in het buitengebied, als in vijvers e.a. in binnensteden. De relatie tussen droogte en blauwalg is extra complex omdat juist door de droogte (schoon) water extra hard nodig is; tijdens de droge zomer van 2018 moest helaas ook water met blauwalg ingezet worden voor polders die zuchtten onder de droogte4;
 • Waterschap Brabantse Delta heeft een aanpak i.r.t. de blauwalgproblematiek die gezien de actualiteit om heroverweging en intensivering vraagt.

Voor het buitengebied en binnen de bebouwde kom stellen wij dan ook voor om:

 • Met het AB het afwegingskader te heroverwegen, opnieuw te bespreken en vast te stellen;
 • Op meer plekken dan tot nu toe maatregelen te nemen;
 • Hierbij in het bijzonder ook aandacht te besteden aan het gedrag van inwoners in relatie tot, en de impact van, het voeren van watervogels in stedelijk water. Dit gedrag werkt namelijk averechts op de blauwalg-preventie. Wij roepen daarom op:
  1. Hiertoe in te zetten op extra communicatie via diverse media;
 • Hierin ook de pas ontdekte rol van stadsvijvers en hun onverwacht grote CO2-bijdrage mee te nemen (zie noot 8);
 • Hiertoe de 21 gemeenten in het werkgebied extra te faciliteren met informatie over het onderwerp en hen te stimuleren tot meer aandacht en communicatie hierover richting inwoners;
 • Waar mogelijk kansen te benutten om gemeenten te wijzen op de mogelijkheid om een verbod op het voeren van watervogels op te nemen in de APV wanneer deze maatregel passend is bij de omvang van de problematiek, zoals elders in Nederland al is gebeurd.5

Cynthia Pallandt

Ellen Putman

Partij voor de Dieren

Wieke Bonthuis

Karin van den Berg

Water Natuurlijk

Han Verbeem

Wendy de Koning-Bogers

PvdA

Peter von Meijenfeldt

NatuurterreinenAanvullende achtergrond:

 • Algen en methaanproducerende organismen vergroten de invloed van stadsvijvers op het klimaat6
 • Blauwalg en botulisme vormen een risico voor de volksgezondheid7,8;
 • Blauwalg en botulisme hebben een negatieve werking op de biodiversiteit doordat zij vissterfte in de hand werken en de groei van bepaalde waterplanten moeilijk zo niet onmogelijk maken9;
 • Voedselresten in en rondom het water trekken dieren aan die daar niet gewenst zijn;
 • Eten van brood is ongezond voor vogels en werkt verstoord gedrag in de hand10;

Bronnen:

 1. https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/algemeen/288212/buurtbewoners-nodig-in-strijd-tegen-blauwalg
 2. https://www.bndestem.nl/zoeken?query=blauwalg+brabantse+delta
 3. https://brabantsedelta.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Blauwalg
 4. https://www.bndestem.nl/breda/onderzoek-droogte-heeft-zorgwekkende-gevolgen-voor-west-brabant~a286d9b3/
 5. https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1774728/de-bilt-verjaagt-ratten-met-bestrijding-en-voerverbod.html
 6. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-stadsvijvers-even-schadelijk-voor-het-klimaat-als-duizenden-auto-s~b985240d/
 7. https://www.rivm.nl/botulisme
 8. https://www.ntvg.nl/artikelen/gezondheidseffecten-van-blauwalgen/volledig
 9. https://www.bndestem.nl/breda/met-de-warmte-rukken-br-blauwalg-en-botulisme-op~a09ab5d5/
 10. http://www.duurzaamfaunaadvies.nl/data/20080725%20Voer%20voor%20narigheid.pdf


Status

Aangehouden

Voor

Tegen