Stop ermee


Verstoring van de natuur door actie of inactie van het water­schap

Indiendatum: 1 feb. 2024

De volgende vragen zijn n.a.v. de mail die de fractievoorzitters ontvingen op 29-01-2024 met als onderwerp STOP ERMEE, verzonden door de heer Henk Hamers uit Terheijden.


Geacht bestuur,

 1. Klopt het dat de sloot bij de Voshil in Wagenberg drie keer in een half jaar tijd gemaaid en gebaggerd is? En waarom is dat met deze frequentie gedaan?
 2. Wegen, naar uw mening, de baten van zo vaak maaien en baggeren op tegen de kosten hiervan, als het specifiek gaat om de sloot bij de Voshil? Graag uw toelichting.
 3. Houdt het waterschap zelf ook de biodiversiteit in de gaten bij deze sloot?
 4. Monitort het waterschap in algemene zin de biodiversiteit in wateren waar regelmatig gemaaid en gebaggerd wordt?
 5. Hoe kan het dat er door een ecoloog zó weinig waterleven (4 rivierkreeften en 2 watertorretjes) wordt gevonden in een sloot die door het waterschap gemaaid en gebaggerd wordt, gezien het AOWW (Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen) 2020-2030 juist erg gericht is op behoud van biodiversiteit?
 6. Is de werkwijze van het AOWW goed nageleefd bij het onderhoud van de betreffende sloot bij de Voshil? Graag uw toelichting.
 7. Welk gevolg geeft het waterschap aan de hartenkreet van de heer Hamers? Wij hebben het dan niet over het aanhoren van zijn zorgen, zoals gelukkig al is gebeurd, wij doelen hier op het daadwerkelijk ondernemen van actie op de punten die hij in zijn mail aankaart.

De volgende vragen gaan ook over maaien en baggeren maar dan in Waterakkers, Teteringen (Breda). Hier gebeurde dit op 22 januari 2024, zie foto in bijlage. De werkzaamheden waar de vragen over gaan, vonden plaats in de rietstrook die gescheiden is van het grote meer door een verhoogd strook gras met voetpad. Deze met riet begroeide strook loopt langs de volle lengte van het betreffende meer, zie rood omcirkeld stuk in de bijlage met screenshot uit Google Maps. Deze strook is normaal vrijwel geheel begroeid met riet. Tijdens de werkzaamheden werd er weliswaar een kleine hoeveelheid riet behouden aan de kant van het voetpad, maar het grootste deel van het riet werd langs de volle lengte van de strook weggemaaid. Hierdoor kwam de rietstrook eruit te zien als een brede sloot.

 1. Bij andere maaiwerkzaamheden wordt er tegenwoordig wijselijk ingezet op sinusmaaien, zodat een deel van de leefomgeving van dieren behouden wordt. Waarom wordt er hier voor gekozen om het riet op een kleine strook na geheel weg te maaien?
 2. Is een met sinusmaaien vergelijkbare methode mogelijk bij het maaien van riet in een dergelijke strook? En zo ja, bent u bereid dit de volgende keer toe te gaan passen? Graag uw toelichting op beide antwoorden.
 3. In dit riet wonen (ook in de winter!) rietgorzen, grote gele kwikstaarten en nog veel meer geliefde doch kwetsbare soorten. Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat hun gehele leefomgeving in één keer wordt weggehaald zodat zij hun schuilplaatsen verliezen?
 4. Deze werkzaamheden vonden plaats vlak na de januaridagen waarin het stevig vroor en sneeuwde. Deze kou kost vogels en andere dieren extra energie, plus zij kunnen dan minder makkelijk aan eten komen. Waarom is ervoor gekozen om direct na zo'n uitputtende periode deze werkzaamheden uit te voeren? Worden ecologen geraadpleegd bij dergelijke beslissingen?

Nu volgen nog vier vragen die eveneens betrekking hebben op Waterakkers maar dan in relatie tot vuurwerkoverlast.

 1. Op het schiereiland in het tweede deel van Waterakkers (blauw omcirkeld in screenshot) zaten tot anderhalve maand geleden een grote kolonie kieviten en aalscholvers. Veel eendensoorten (smienten, wintertalingen, grote zaagbekken, tafeleenden, witoogeenden, krakeenden, wilde eenden, slobeenden en kuifeenden) sliepen in het water direct tegen dat schiereiland aan. Tegen oudejaarsavond werd dat schiereiland helaas door jongeren gebruikt om vuurwerk op af te steken (foto's en filmpjes zijn indien gewenst beschikbaar). Sindsdien zijn de kieviten niet teruggekeerd en er bevinden zich veel minder vogels op en rondom het schiereiland dan voorheen. Is dit gegeven bij het waterschap bekend?
 2. Zijn er maatregelen die het waterschap kan/wil nemen om een dergelijke gang van zaken in volgende jaren te voorkomen? Bijvoorbeeld door het schiereiland ontoegankelijk te maken voor voetgangers?
 3. Ook aan een andere kant van Waterakkers, waar stenen bankjes staan die vaak worden gebruikt als hangplek, werd vuurwerk afgestoken, waardoor grote groepen eenden in paniek wegvluchten. Hierover dezelfde vragen: is dit gegeven bij u bekend, en zijn er maatregelen die het waterschap kan/wil nemen om dergelijke situaties volgende jaren te voorkomen?
 4. Is het waterschap in contact (geweest) met de gemeente over het handhaven op vuurwerkoverlast in natuurgebieden waar het waterschap (deels) verantwoordelijk voor is zoals Waterakkers? Bent u bereid dit in de aanloop naar december 2024 wel/weer te doen? Graag uw toelichting.

Met vriendelijke groet,

Fractie Partij voor de Dieren