Meer­kosten besluit RWS


22 mei 2019

Het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta, in vergadering bijeen op woensdag 22 mei 2019, beraadslagend over het uitvoeringskrediet Remming- en geleidenwerken keersluis Schipdiep.

Overwegend:

 • De eerdere beraadslagingen inzake dit onderwerp in de vergadering van het algemeen bestuur van 24 april 2019;
 • De teleurstelling die door meerdere bestuursleden, waaronder de indieners van deze motie, is geuit over het feit dat Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder, na langdurig overleg niet bereid is een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden;
 • Temeer de meerkosten voor de werkzaamheden direct voortvloeien uit het besluit van Rijkswaterstaat om de vaarweg Het Oude Maasje te vergunnen voor schepen met een lengte van 100 meter (klasse Va);
 • Het uitvoeringskrediet echter gebaseerd is op de vergunning voor klasse II.

Constaterend:

 • De onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de keersluis geen verder uitstel dulden;
 • Het waterschap uit oogpunt van waterveiligheid daarom de volledige meerkosten voor eigen rekening neemt.

Besluit:

 • In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet van 500.000 euro, en
 • de keersluis Schipdiep te beschermen als onderdeel van de primaire waterkering.

Spreekt daarbij de opvatting uit:

 • Extra uitvoeringskosten aan kunstwerken die direct voortvloeien uit verruiming van de vaarvergunning door de waterwegbeheerder, ook naar rato gedeeld dienen te worden door de waterwegbeheerder.

Draagt het dagelijks bestuur op

 • Dit standpunt kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 • Daarnaast over dit standpunt consensus te zoeken met overige waterschapbesturen binnen het verband van de Unie van Waterschappen;
 • Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta te informeren over de uitkomsten.


Status

Aangenomen

Voor

Natuur, VVD, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer