Onderzoek naar het op een dier­vrien­de­lijke manier voorkomen van graaf­schade door knaag­dieren


4 december 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 4 december 2019, behandelend agendapunt 4 “Begroting 2020, ondersteunend programma 600/800 ‘behalen landelijke MuRa norm’ en ‘strategie Total Removal’,

Constaterende dat:

 • In de Waterschapswet in artikel 1 lid 3 staat dat de zorg voor het watersysteem mede omvat het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus – en beverratten;
 • In artikel 3.2.A van de Waterwet staat dat het waterschap zo goed mogelijk zorg draagt voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten;

Overwegende dat:

 • In het bestuursakkoord ‘Samen beter’ 2019-2023’, staat dat ons waterschap bij de Unie van Waterschappen en de STOWA pleit voor een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren, en dat het waterschap actief aan een dergelijk onderzoek wil bijdragen;

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

 • In het eerste kwartaal van 2020 een onderzoek naar het op diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren in te stellen;
 • Op basis van het onderzoek een plan van aanpak op te stellen voor het invoeren van de diervriendelijke maatregelen en de voor de uitvoering benodigde middelen te in kaart te brengen en te reserveren.
 • basis van het onderzoek een plan van aanpak op te stellen voor het invoeren van de diervriendelijke maatregelen en hiervoor de benodigde middelen te reserveren;
 • Het onderzoek en plan van aanpak uiterlijk tweede kwartaal van 2020 aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
 • En gaat over tot de orde van de dag.

  Ellen Putman

  Cynthia Pallandt

  Partij voor de Dieren


  Han Verbeem

  Wendy de Koning – Bogers

  PvdA


  Status

  Verworpen

  Voor

  Natuur, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk

  Tegen

  VVD, 50PLUS, Ongebouwd, PvdA, CDA

  Lees onze andere moties

  Meerkosten besluit RWS

  Lees verder

  Amendement: Wijziging muskusrattenbestrijding opstellen bestrijdingsplan

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer