Amen­dement: Wijziging muskus­rat­ten­be­strijding opstellen bestrij­dingsplan


4 december 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen op 4 december 2019, behandelend agendapunt 4 “Begroting 2020, ondersteunend programma 600/800 Behalen landelijke MuRa norm”.

Constaterende dat:

  1. In de Waterschapswet in artikel 1 lid 3 staat dat de zorg voor het watersysteem mede omvat het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus – en beverratten.
  2. Dat in artikel 3.2.A van de Waterwet staat dat het waterschap zo goed mogelijk zorg draagt voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten.
  3. In het bestuursakkoord ‘Samen beter’ 2019-2023’, staat dat ons waterschap bij de Unie van Waterschappen en de STOWA pleit voor een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren, en dat het waterschap actief aan een dergelijk onderzoek wil bijdragen.

Overwegende dat:

Het besluit zoals hierboven omschreven, haaks staat op en onverenigbaar is met hetgeen gesteld in het bestuursakkoord.

Besluit

besluit, dat de tekstpassage ‘Bestrijdingsplan opstellen om te komen tot een gezamenlijke aanpak over de eigen gebiedsgrenzen heen, zowel onderling als met buur- en bestrijdingsorganisaties, te beginnen bij Rivierenland voor bestrijdingsplan Maas’

vervalt en gewijzigd dient te worden in de volgende tekst:

‘Preventieplan opstellen om te komen tot een gezamenlijke aanpak, zowel onderling als met buur- en bestrijdingsorganisaties, waarbij het waterschap zo goed mogelijk zorg draagt voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten, conform artikel 1 lid 3 Waterschapswet jo. artikel 3.2.A van de Waterwet, waarbij de zorg voor een veilig watersysteem het uitgangspunt is, en hierin op te nemen een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren’.

De middelen welke nodig zijn voor het opstellen van een preventieplan zoals hierboven omschreven worden o.a. beschikbaar gesteld vanuit de verhoging van het onderdeel ‘Totaal muskusrattenbestrijding’ ten opzichte van de kosten zoals opgenomen in 2019’, te weten €29.000,-- .

En gaat over tot de orde van de dag.


De leden van het Algemeen Bestuur

Cynthia Pallandt Partij voor de Dieren

Ellen Putman Partij voor de Dieren

Louis van der Kallen

Jan Slenders


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Natuur, VVD, 50PLUS, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren

Lees verder

Blauwalg i.k.v. Kadernota 2020 - 2029

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer