Blauwalg i.k.v. Kadernota 2020 - 2029


4 december 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 4 december 2019,

Overwegende:

 • Dat de partijen Water Natuurlijk, Natuurterreinen, PvdD en PvdA op 10 juli 2019 een motie over het thema blauwalg hebben ingediend, dat deze motie is aangehouden tot aan de bespreking van de Kadernota 2020 – 2029;
 • Dat op 10 juli 2019 door het AB is ingestemd met de inzet van een extra bedrag van € 900.000,- om de blauwalgproblematiek verder te onderzoeken en in kaart te brengen;
 • Dat op 10 juli 2019 door het AB nadrukkelijk is verzocht om het onderzoek m.b.t. de blauwalgproblematiek ook naar een landelijk niveau te tillen; d.w.z. bij de Unie van Waterschappen te verzoeken om hierin voortouw te nemen, zo nodig i.s.m. researchcentra als STOWA;
 • Dat van de 9 ton die hiervoor extra wordt ingezet slechts een zeer beperkt deel (1/9) wordt ingezet om een paar lokale knelpunten te verhelpen en dat het overgrote deel ingezet wordt op onderzoek;
 • Dat de vier genoemde partijen het thema uit deze motie opnieuw willen agenderen in het kader van de Kadernota 2020 – 2029,

Spreken uit dat:

 • Door de toename van blauwalg-locaties de risico’s hiervan voor de gezondheid van mens, dier en plant ook toenemen;
 • Ook afgelopen zomer heeft laten zien dat warmere zomers en klimaatverandering van invloed zijn op het vaker voorkomen van blauwalg; zowel in grotere waterpartijen in het buitengebied, als in vijvers e.a. in binnensteden.
 • Het dus extra inzet vraagt van ons waterschap om handelend op te treden en het niet past bij de uitvoerende rol en de beheertaak van Brabantse Delta om de beschikbare gelden vooral op onderzoek in te zetten; daar zijn andere organisaties veel beter voor toegerust;
 • Dat dit tevens een goed aanknopingspunt is om onze verantwoordelijkheid en onze bijdrage als waterschap aan de samenleving duidelijk zichtbaar voor het brede publiek te bevestigen;
 • Dat daarmee ook een nieuwe kans is geschapen om het brede publiek te informeren over behulpzaam gedrag om blauwalg te voorkomen (geen eenden voeren, hondenpoep opruimen, etc.),

Stellen voor:

 • De beschikbaar gestelde 9 ton zo goed als geheel in te zetten op de concrete aanpak van probleemlocaties.

En dragen het dagelijks bestuur op:

 • Dit verder te concretiseren in 2020 – 2022, per jaarschijf te evalueren, over te rapporteren in de managementrapportages en zo nodig bij te stellen.


Breda 4 december 2019

Wieke Bonthuis

Karin van den Berg

Water Natuurlijk


Peter von Meijenfeldt

Natuurterreinen


Han Verbeem

Wendy de Koning-Bogers

PvdA


Cynthia Pallandt

Ellen Putman

PvdD


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Wijziging muskusrattenbestrijding opstellen bestrijdingsplan

Lees verder

Amendement: Beverschade opsporen en voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer