Amen­dement: Bever­schade opsporen en voorkomen


4 december 2019

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen op 4 december 2019, behandelend agendapunt 4 “Begroting 2020, ondersteunend programma 600/800 Beverschade opsporen en voorkomen”.

Constaterende dat:

  1. De bever strikt beschermd is (ook Europeesrechtelijk), zie Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
  2. Ontheffing door de Provincie Noord -Brabant enkel verleend wordt voor het vangen en verplaatsen van bevers en het onder strikte voorwaarden verwijderen/vernietigen van beverdammen (waaronder ook verstaan omgeknaagde bomen) en verblijfplaatsen.
  3. In het bestuursakkoord ‘Samen beter’ 2019-2023’, staat dat ons waterschap bij de Unie van Waterschappen en de STOWA pleit voor een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren, en dat het waterschap actief aan een dergelijk onderzoek wil bijdragen.

Overwegende dat:

Het besluit zoals hierboven omschreven haaks staat op en onverenigbaar is met de geldende wet- en regelgeving en hetgeen gesteld is in het bestuursakkoord.

Besluit

besluit, dat de tekstpassage ‘en afschotvergunning aanvragen’ vervalt.

En gaat over tot de orde van de dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

Cynthia Pallandt Partij voor de Dieren

Ellen Putman Partij voor de Dieren

Wieke Bonthuis Water Natuurlijk

Karin van den Berg Water Natuurlijk

Han Verbeem PvdA

Wendy de Koning – Bogers PvdA

Peter von Meijenfeldt Natuurterreinen


Status

Verworpen

Voor

Natuur, Ons Water / Waterbreed, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, PvdA

Tegen

VVD, Ons Water / Waterbreed, 50PLUS, Ongebouwd, CDA, Bedrijven

Lees onze andere moties

Blauwalg i.k.v. Kadernota 2020 - 2029

Lees verder

Amendement: Aanpassing strategie total removal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer