Compli­menten en kritische noten over onder­houdsplan (AOWW)


17 juni 2020

De Partij voor de Dieren wil haar complimenten uitspreken voor het onderhoudsplan en bijbehorende protocollen. Zo waren wij erg verheugd om te lezen dat er niet of nauwelijks meer in blokken gemaaid zal worden, maar dat het ook meteen goed wordt aangepakt door middel van sinusmaaien. Wij zien in de stukken een minutieuze uitwerking van de opdrachten die wij als waterschap meekrijgen vanuit zowel natuurbeschermende wetgeving als onze kerntaken. Daarnaast stelt het ons gerust om te zien dat er ruimte is overgelaten om de werkwijze aan te passen wanneer de omstandigheden daarom vragen, zoals minder maaien in tijden van droogte.

Waar wij ons wel zorgen over maken, is hoe we ervoor zorgen dat al deze complexe regels en protocollen ook daadwerkelijk worden nageleefd door het uitvoerende personeel. Zelfs met de beste bedoelingen van de wereld is dat namelijk een grote opgave. Wij zagen vorige week nog hoe dit mis kan gaan en hoe lastig het dan is om bij te sturen voor het al te laat is, toen wij melding kregen van maaiwerkzaamheden in Steenbergen waarbij er broedende meerkoeten werden verstoord en hun nesten vernield. Nogmaals, wij twijfelen niet aan goede bedoelingen, maar dat alléén laat teveel ruimte voor fouten die tot grote schade of dierenleed kunnen leiden. Wij horen daarom graag hoe het waterschap gaat borgen dat haar personeel de regels zo goed mogelijk uitvoert.

Compliment voor het betrekken van stakeholders en het raadplegen van experts. De Partij voor de Dieren zou in de toekomst, en dat houdt ook in bij evaluatiemomenten waar stakeholders in betrokken worden, ook graag zien dat dierenbeschermingsorganisaties betrokken worden. Wij zien het belang van de dieren als een ander, zij het overlappend, belang dan dat van terrein beheerders. Een voorbeeld van zo’n organisatie zou de Faunabescherming kunnen zijn.

Verder had ik de schriftelijke vraag gesteld of er bij maaiwerkzaamheden en mogelijk ook andere werkzaamheden van tevoren zwerfafval wordt opgeruimd zodat dit niet door de werkzaamheden verder verspreid wordt. Met het antwoord dat hierop terugkwam, kan ik niet zoveel. Het antwoord was: “In de onderhoudsbestekken zijn hier bestekposten voor opgenomen.” Ik zou graag horen wat de werkwijze omtrent zwerfafval is bij maaiwerkzaamheden.

Als laatste, het onderhoudsplan heeft ons zo geënthousiasmeerd en geïntrigeerd, dat wij zouden willen opperen om zodra het in 2021 ingaat, het AB een keer uit te nodigen om te komen kijken bij werkzaamheden in of rondom natuurgebied. Wij denken dat dit erg leerzaam zal zijn en ervoor zal zorgen dat natuur- en diervriendelijk onderhoud nog meer bij iedereen zal gaan leven.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage jaarstukken 2019: Niet blij met aandeel muskusrattenbestrijding

Lees verder

Menselijke omwonenden zijn tevreden, nu de vleermuizen, waterspitsmuizen en vissen nog

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer