Mense­lijke omwo­nenden zijn tevreden, nu de vleer­muizen, water­spits­muizen en vissen nog


1 juli 2020

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan zich vinden in de voorkeursalternatieven die nu voorliggen ter besluitvorming. We zijn blij dat Comité Markkant zich ook kan vinden in het VKA dat voor hen relevant is, en hoewel we betreuren dat dit niet geldt voor de inwoners van Bastion, snappen en steunen wij de afweging die hierin door het waterschap gemaakt is.

Waar wij ons wel zorgen om maken, is de impact die het voorkeursalternatief voor Markkant 1 en 2 heeft op ecologie en dierenwelzijn. Door het kappen van bomen verdwijnt er een deel van de leefomgeving van vleermuizen. De EVZ waar de waterspitsmuis leeft, wordt verstoord. 80 meter aan vispaaiplaats gaat verloren. Wij willen het dagelijks bestuur oproepen om in te zetten op compenserende maatregelen ten behoeve van al deze soorten, of dit nu wel of niet wettelijk verplicht is. Graag horen wij van het DB of het hier mogelijkheden toe ziet.

We hebben kennisgenomen van de motie van het CDA over het onderzoeken van de mogelijkheden tot een glazen kering, waarbij een relatie werd gelegd met de kosten van het voorkeursalternatief voor Markkant 1 en 2 die 2 miljoen euro lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk verwacht werd. Wij hebben reeds aangegeven niet te zullen instemmen met deze motie. Nog los van de vraag of het mogelijk dan wel wenselijk is om deze 2 miljoen alsnog in te zetten voor het project, is de Partij voor de Dieren van mening dat áls wij dit doen, dat geld naar natuurcompensatie zou moeten gaan.

Interessant voor jou

Complimenten en kritische noten over onderhoudsplan (AOWW)

Lees verder

Grond aankopen en natuur realiseren!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer