De natuur perfec­ti­o­neert al miljoenen jaren haar natuur­lijke processen om te kunnen meebe­wegen met veran­de­ringen


Bijdrage over nota biodi­ver­siteit

26 oktober 2022

Eerste termijn

“De natuur perfectioneert al miljoenen jaren haar natuurlijke processen om te kunnen meebewegen met veranderingen.” Wat een prachtige, en krachtige, zin, te vinden in de nota biodiversiteit. De Partij voor de Dieren heeft er eerder toe opgeroepen om de signalen van inwoners van ons waterschap over biodiversiteit serieus te nemen. Zij droegen biodiversiteit aan als hun grootste zorgpunt op gebied van droogteaanpak en waterkwaliteit, en de belangrijkste extra functie van dijken. Met deze beleidsvisie, en met het gebruik van het woord biodiversiteitscrisis hierin, laat waterschap Brabantse Delta zien de zorgen van inwoners serieus te nemen én te delen. Voorzitter, biodiversiteit is niet ‘de zoveelste crisis’ zoals mevrouw Govers aangaf, deze crisis is er al veel langer dan de coronacrisis, de crisis op de arbeidsmarkt en de energiecrisis. Het is de hoogste tijd om dat ook zo te benoemen.

Maar mijn fractie heeft ook serieuze kritiekpunten. Om te beginnen: er wordt geen extra budget vrijgemaakt voor de uitvoering hiervan. Ik loop misschien op de zaken vooruit, maar dit lijkt vanavond een patroon te zijn, aangezien het ook bij agendapunt 2a6 over Innovatie het geval is. Als er op voorhand geen budget voor wordt vrijgemaakt, lopen we dan niet het risico dat we kansen voor biodiversiteit zullen laten liggen omdat ze gezien zullen worden als ‘extra ambities’, die vooral geld kosten? U zult hopelijk begrijpen dat ik dit niet zo formuleer om grappig te zijn, maar omdat dit een serieus risico is dat wij dienen te vermijden.

Ik wil verder ingaan op de suggestie om de denktank biodiversiteit te verbreden met externe deskundige partners. Ik wil u op het hart drukken: doe dat NIET! Waar de Partij voor de Dieren normaal gesproken groot voorstander is van samenwerking lijkt het ons in dit geval een risico. Het risico, dat deze denktank het zoveelste gremium wordt waarin gepolderd wordt met, of zelfs gelobbyd door, partijen die diverse belangen hebben, waaronder ook belangen die in beginsel op gespannen voet staan met biodiversiteitsherstel.

Verder wil ik nog een suggestie doen: kunnen wij in het vervolg bij adviesnota’s ook biodiversiteit opnemen onder het kopje ‘Relatie met beleidsvelden’, net zoals we nu doen met winnend samenwerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Mijn fractie verwacht dat dit als een stok achter de deur kan werken om kansen voor biodiversiteit ook daadwerkelijk mee te nemen in ieder voorstel dat aan het AB wordt voorgelegd.

Ten slotte wil ik reageren op het amendement van de fractie Ons Water / Waterbreed. Natuurlijk is de Partij voor de Dieren helemaal voor het beschermen en onderhouden van biodiversiteit! Het is mij echter geheel onduidelijk wat mevrouw Jorissen hier wel en niet onder schaart, aangezien zij ook het voorbeeld gaf van vossen die weidevogelnesten leeghalen. Ook vossen, ook predatoren, vallen onder biodiversiteit en dienen beschermd te worden! Als de leefomgeving voor weidevogels geschikt wordt gemaakt door een hoog waterpeil, tegengaan van monocultuur en overmatige bemesting, en minder maaien, dan vormt de vos helemaal geen groot gevaar voor de weidevogels. Wij zien het liever anders geïnterpreteerd worden: biodiversiteit herstellen betekent ook biodiversiteit niet schaden door het aan flarden te schieten, zoals – óók gefaciliteerd door dit waterschap – nog wordt gedaan met onder andere konijnen die op de rode lijst staan als beschermde diersoorten. Kortom, wij hebben verduidelijking nodig bij wat er hier bedoeld wordt met het beschermen van biodiversiteit. Onze suggestie hierover: Een effectieve manier om de biodiversiteit te bevorderen is om de natuur gewoon zijn ding te laten doen. David Attenborough zegt hierover: 'We moeten simpelweg doen wat de natuur altijd heeft gedaan, want als wij voor de natuur zorgen, zorgt de natuur voor ons.’

Tot zover.

Tweede termijn

Voorzitter, gezien de toelichting van mevrouw Jorissen stemt mijn fractie graag in met het amendement voor beschermen en onderhouden van biodiversiteit. Ik wil verder de portefeuillehouder bedanken voor de antwoorden op de vragen, deze vond ik erg positief. Nog een checkvraag, heb ik correct begrepen dat u de suggestie wilt overnemen om biodiversiteit op te nemen onder het kopje ‘relatie met beleidsvelden’ bij adviesnota’s? Ja? Fantastisch, hartelijk dank daarvoor. Ik geloof dat ik nog geen reactie heb gehad op mijn zorgpunt over het vrijmaken van extra budget voor het realiseren van de biodiversiteit, zou u daar nog wat meer over willen zeggen?