Geen tandje erbij maar een heel gebit


Bijdrage over aanpak Kader­richtlijn Water

26 oktober 2022

Mijn fractiegenoot Ellen heeft ons standpunt over het bereiken van de KRW-doelstellingen in het verleden als volgt verwoord: niet een tandje erbij, maar een heel gebit. Daar staat de Partij voor de Dieren uiteraard nog steeds achter, en daarom zijn wij ook blij met de aangescherpte aanpak die nu voorligt. Wat ons hierbij opvalt, is dat het document Voortvarend Doelgericht heel erg gericht is op boetes en juridische gevolgen. Mijn buurman noemde dit zojuist ook al. Wij vinden dat jammer, want als waterschapsbestuurders zouden we schoon water van het grootste belang moeten vinden, ook als je er niet door dreigende financiële en juridische consequenties toe gedwongen wordt.

Aan de technische vragen die over dit stuk gesteld zijn en verschillende bijdragen die zojuist gedaan zijn, waarin doelverlaging en redenen om de doelstellingen niet te halen regelmatig voorbijkwamen, zie je echter dat deze invalshoek wel nodig is. We moeten er met zijn allen van DOORDRONGEN zijn dat er enorme risico’s aan kleven als we blijven denken: ach, dan proberen we toch gewoon te beargumenteren dat we de doelstellingen echt niet hadden kunnen halen? De waarheid is: we kunnen véél meer dan we nu doen, maar daar is commitment voor nodig. Vanavond kunnen we laten zien dat wij waterkwaliteit serieus nemen, en de schouders eronder willen zetten.

Verder wil ik het volgende onder de aandacht brengen. In de aangescherpte aanpak staat dat het noodzakelijk is, dat eventuele aanvullende KRW-maatregelen die worden afgesproken ná de landelijke KRW-tussenevaluatie, óók voor eind 2027 door het waterschap zijn uitgevoerd. Dat wil dus zeggen: het kan zomaar dat we er in 2024/2025 nog een berg extra werk bij krijgen! We kunnen het ons daarom absoluut niet meer veroorloven om projecten te temporiseren of een afwachtende houding aan te nemen. Dan komen we namelijk over een paar jaar ontzettend in de problemen.

Tenslotte heb ik een vraag aan de portefeuillehouder. In de adviesnota staat, dat als het waterschap een eigen, afwijkende koers gaat volgen, het risico groter is dat het waterschap wordt aangesproken door Rijk of provincie op het niet nakomen van gemaakte afspraken. Bent u van mening dat wanneer het waterschap op de huidige voet doorgaat - dus ZONDER aanscherping - wij een afwijkende koers volgen, met alle risico's van dien?

Dank u voorzitter.

Interessant voor jou

Glyfosaatgebruik toestaan is niet aanvaardbaar of uitlegbaar

Lees verder

De natuur perfectioneert al miljoenen jaren haar natuurlijke processen om te kunnen meebewegen met veranderingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer