Het water­schap als demo­cra­tische overheid en aantrek­ke­lijke werkgever


29 september 2021

Voorzitter, wij kunnen instemmen met het voorliggende besluit. Speciaal juichen wij toe dat er bij de aanbestedingen zoveel mogelijk wordt gestreefd naar het aanschaffen van duurzame materialen en middelen. Graag worden wij hiervan op de hoogte gehouden dan wel een terugkoppeling ontvangen in hoeverre dit daadwerkelijk gelukt is en met welke duurzame materialen er gewerkt is. Kortom, dat het niet alleen bij een streven gebleven is. Enige punt van aandacht is het beperkte aantal zitplaatsen op de publieke tribune, slechts 20 in het voorstel. Tijdens de bespreking van dit besluit in de werkgroep Bestuurlijke Ontwikkeling heeft u zelf ook aangegeven dit als een beperking te zien, maar dat er op dit moment niet echt goede alternatieven zijn behalve misschien in de centrale ontvangsthal. Wij begrijpen dit, maar zien het ook als een gemiste kans. Het waterschap is een openbaar democratisch medium waarbij publieke aanwezigheid van groot belang is. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid om de vergaderingen live te streamen met het inrichten van de multifunctionele ruimte goed geborgd wordt. Wij vinden dat van groot belang. Ook hechten wij waarde aan de notulen en dat de notulen ook zeker gehandhaafd blijven, zodat iedereen gemakkelijk kan terugvinden over welke onderwerpen wij met elkaar een besluit nemen en hoe het debat hierover gevoerd wordt. Zo blijven en worden wij nog meer een transparant bestuur en met de moderne multifunctionele ruimte blijven en worden wij nog meer een aantrekkelijke werkgever voor onze werknemers, ook niet geheel onbelangrijk in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Wij wensen u veel succes toe met de verdere voorbereidingen en de daadwerkelijke inrichting.

Interessant voor jou

Voorkom afrekencultuur binnen ambtelijke organisatie waterschap

Lees verder

Eerst spreken over waterschapsdemocratie, dán pas over participatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer