Op dier­vrien­de­lijke wijze graaf­schade voorkomen is toekomst­be­stendig


Bijdrage tijdens commissie Water­vei­ligheid en Vaarwegen

13 september 2023

Eerste termijn

Ik wil graag namens de hele fractie van de Partij voor de Dieren uiten hoe blij wij zijn met dit project. Blij dat er gekozen wordt voor een inrichting die het voor bevers aantrekkelijker maakt om te graven op andere plekken dan in keringen. Blij dat er gaas wordt gebruikt, dat bovendien fijnmazig genoeg is om ook tegen gravende muskusratten te beschermen. Dat is een goede investering in de toekomst, want ik ben er zeker van dat het de norm wordt om in te zetten op preventie in plaats van bestrijding. Vredig met de dieren samen te leven, in plaats van ze te doden. Onze complimenten aan DB en ambtelijke organisatie voor dit initiatief en complimenten voor de uitwerking.

Ik heb er twee vragen over. Allereerst. Als er gegraven wordt voor de uitvoering van dit project, komt de bodem open te liggen. Wordt er van die kans gebruik gemaakt om de biodiversiteit te verbeteren? Er bestaan kruidenmengsels die meer biodiversiteit toevoegen en hetzelfde vermogen hebben om de grond bij elkaar te houden en zo de dijk stevig te houden. Wij zouden graag zien dat dit wordt toegepast.

En de tweede vraag gaat over de communicatie over dit project. De laatste jaren zijn bevers vaak negatief in het nieuws gekomen, en de berichtgeving vanuit het waterschap heeft daar soms ook aan bijgedragen. Ik zou heel graag zien dat het waterschap ook richting de media communiceert over dit project en laat zien dat het deze inspanning verricht om te voorkómen dat bevers gedood worden. Staat het Dagelijks Bestuur ervoor open om inderdaad met die boodschap te communiceren over het project?

Tweede termijn

Ik wil de heer van Tilborg en de portefeuillehouder bedanken voor de mooie toezeggingen.

Verder wil ik nog een opmerking plaatsen. Laatst kwam tijdens een AB-vergadering ter sprake dat mensen die persoonlijke belangen hebben bij een agendapunt mogelijk niet het woord kunnen voeren op dat punt. En ik wil graag hier uitspreken dat dat voor het onderwerp gravende dieren m.i. ook geldt voor mensen die zich zelf bezig houden met jacht of faunabeheer, omdat zij in die zin ook persoonlijke belangen hebben bij het sturen op bejagen van bevers in plaats van preventie. Ik weet niet of daar in deze commissie sprake van is, ik wil dat enkel hier onder de aandacht brengen.