Mest­­fraude bij mest­ver­wer­­kings­­fa­­brieken (co-vergisters)


Indiendatum: 17 mei 2019

Breda, 17 mei 2019

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de omvangrijke fraude van mestverwerkingsfabrieken (co-vergisters).


Geacht bestuur,

In het NRC d.d. 16 mei jl.[1] wordt geschreven over een rapport ‘Co -vergisting’: duurzame energie of afvallozing?’

 1. Wilt u het rapport (indien nodig) opvragen en ter beschikking stellen aan alle AB-leden?
 1. Zijn er binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta co-vergisters gevestigd?

En zo ja, voldoen deze aan de voorwaarden?

 1. Handhaaft het waterschap Brabantse Delta om te voorkomen dat de giftige stoffen van de co-vergisters in de bodem en het oppervlaktewater komen? En op welke wijze? Hoe intensief en hoe vaak?
 1. Heeft u in de periode waar het rapport over gaat, en daarna, overtredingen geconstateerd, als het gaat om het lozen van afvalwater door co-vergisters?
 • Zo ja, wat heeft u geconstateerd?
 • Welke acties heeft u, of hebben andere overheden, ondernomen?
 • Hoeveel boetes zijn er uitgekeerd? En helpt dit?
 1. Zijn de stoffen die via co-vergisters in het oppervlaktewater komen voldoende bekend?

En zijn de gebruikte meetmethoden voldoende geschikt om die verschillende stoffen waar het in het artikel over gaat (verfslib, xtx etc.) te onderscheiden?

 1. Deelt u onze mening dat het bericht aanleiding geeft om in 2019 extra controles te gaan uitvoeren bij co- vergisters?
 1. Kan er in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 extra aandacht aan co-vergisters besteed worden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt
Partij voor de Dieren


[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/16/fraude-met-mest-afval-en-subsidies-a3960443

Indiendatum: 17 mei 2019
Antwoorddatum: 11 jun. 2019

 1. Wij zullen dit rapport opvragen en dan ter beschikking stellen aan alle AB-leden.
 2. Er zijn binnen ons beheersgebied 3 co-vergisters gevestigd. Eén bedrijf loost via de gemeentelijke riolering op onze rwzi Waalwijk. De twee andere bedrijven lozen geen afvalwater.
 3. Ons waterschap heeft geen indicatie dat er dergelijke praktijken aan de orde zijn geweest bij de co-vergisters binnen ons beheersgebied. Het waterschap voert regulier toezicht uit bij deze bedrijven en geeft in 2019 extra aandacht aan deze bedrijven om te toetsen of dat de afvalwaterstromen voldoen aan de verwachtingen en eisen.
 4. De door ons uitgevoerde controles geven geen indicatie dat de aan de orde zijnde stoffen zijn bijgemengd.
  Het is ons bekend dat door de omgevingsdienst eenmaal is gehandhaafd tegen het bedrijf dat via de riolering op onze rwzi Waalwijk loost. Hier was geen sprake van het bijmengen van de desbetreffende gevaarlijke stoffen.
 5. Het waterschap bepaalt het doel per monstername en waarop geanalyseerd dient te worden. Voor zover details over specifieke stoffen of vereiste meetmethoden of bemonstering nog niet bekend zijn binnen het
  waterschap dan wordt deze informatie ingewonnen bij deskundige partijen.
 6. Ja, extra toezicht bij deze 3 bedrijven ligt in de rede.
 7. Binnen het beheersgebied van Brabantse Delta is sprake een drietal (co-)vergisters. Twee bedrijven lozen geen afvalwater en één bedrijf loost via de riolering op rwzi Waalwijk.
  Het waterschap voert regulier toezicht uit bij deze bedrijven en geeft ín 2019 extra aandacht aan deze bedrijven om te toetsen of dat de afvalwaterstromen voldoen aan de verwachtingen en eisen. Toezichtvormen die daarbij kunnen worden toegepast zijn o.a. monstername, administratief toezicht of uitgebreid toezicht ter plaatse.

Interessant voor jou

Vragen over het voornemen om een vergunning te verlenen voor de directe lozing van GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer