Vragen over het voornemen om een vergunning te verlenen voor de directe lozing van GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede


Indiendatum: 17 mei 2019

Breda, 17 mei 2019

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het voornemen om een vergunning te verlenen voor de directe lozing van GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede.


Geacht bestuur,

 1. Kent u het bericht ‘Chemours: minister wil directe lozingen GenX op de Merwede legaliseren?’[1]
 2. Deelt u onze zorgen omtrent het voornemen van de minister om Chemours toe te staan direct GenX op de Merwede te lozen?
 3. Bent u bereid om de verspreiding (zowel via de lucht als via het water) en de gevolgen van GenX- stoffen vanuit Chemours in het werkgebied van het waterschap Brabantse Delta te onderzoeken?
  1. Zo ja, op welke wijze?
  2. Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u bereid om het Rijk op te roepen om de vergunning aan Chemours voor verlenging van de lozing van GenX niet te verlenen -al dan niet samen met de waterschappen in Zuid-Holland en Utrecht-? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt


Partij voor de Dieren


[1] https://www.waterforum.net/chemours-minister-wil-directe-lozingen-genx-op-de-merwede-legaliseren/

Indiendatum: 17 mei 2019
Antwoorddatum: 20 jun. 2019

 1. Ja.
 2. Ja, wij delen deze zorg gelet op de aard van de stof. De Minister geeft aan dat door het verlenen van de vergunning het gemakkelijker wordt om te handhaven. Voor nadere onderbouwing wordt verwezen naar debijgevoegde brief van 29 april2019 van de Minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
 3. Op dit moment wordt er vanuit het Ministerie IenW gewerkt aan het Tijdelijke Handelingskader met betrekking tot GenX. Dit gaat over het (nog) houden van een onderzoek waarin metingen worden gedaan in bodem, grondwater, sediment en zwevende deeltjes in water. Daarnaast wordt gewerkt aan de het opzetten van een centrale database. Het waterschap wacht de komst van dit handelingskader af en voert dan onderzoek naar deze stof uit.

  Brabantbreed wordt er in dit kader momenteel een indicatief onderzoek uitgevoerd door de waterschappen en omgevingsdiensten -dit in afstemming met RWS- in baggerspecie.
 4. Naar onze mening beschikt Rijkswaterstaat over voldoende expeftise om de toelaatbaarheid van de lozing te toetsen, dit om te komen tot een weloverwogen besluit. De onderhavige procedure staat vervolgens open
  voor bezwaar en beroep. Wij menen dat aldus alle randvoorwaarden voor het nemen van een in alle opzichten afgewogen beslissing aanwezig zijn.
  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uw brief en ons antwoord daarop worden overeenkomstig artikel 60 reglement van orde algemeen bestuur ook geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juni 2019 en op de website van het waterschap geplaatst.

Interessant voor jou

Mest­fraude bij mest­ver­wer­kings­fa­brieken (co-vergisters)

Lees verder

Vragen over beleid muskusratten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer