Vragen over beleid muskus­ratten


Indiendatum: 22 mei 2019

Breda, 22 mei 2019

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de besluitvorming omtrent het muskusrattenbeleid in de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019.


Geacht bestuur,

In het bestuursakkoord dat door alle fracties van dit Algemeen Bestuur is ondertekend, is het volgende opgenomen over gravende knaagdieren, waar ook muskusratten onder vallen:

“Ons waterschap bepleit bij de Unie van Waterschappen en de STOWA een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren. Als waterschap willen we actief bijdragen aan dit onderzoek.”

In deze context willen wij een aantal vragen stellen. Kunt u, gezien het korte tijdspad tot aan de betreffende vergadering van de Unie van Waterschappen, deze vragen ten laatste een week voorafgaande aan bovengenoemde vergadering beantwoorden?

  1. Op welke wijze is er al uitvoering aan gegeven om diervriendelijke preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren te bepleiten bij de Unie van Waterschappen en STOWA?
  2. Wat zal de inbreng van onze portefeuillehouder muskusrattenbeheer tijdens de besluitvormende vergadering van de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019 zijn?
  3. Op welke wijze zal de portefeuillehouder pleiten voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren, conform het bestuursakkoord van ons waterschap?
  4. Zal de portefeuillehouder expliciet uitspreken dat waterschap Brabantse Delta actief wil meewerken aan een onderzoek van deze aard, conform het bestuursakkoord van ons waterschap?
  5. Kunt u er voor zorgen dat alle AB-leden notulen cq. verslaglegging van de betreffende vergadering van de Unie van Waterschappen ontvangen binnen twee weken na de vergadering? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 mei 2019
Antwoorddatum: 20 jun. 2020

  1. Tijdens de vergadering van de Commissie Muskus- en Beverratten op 10 mei 2019 heeft de portefeuillehouder melding gemaakt van het in het Bestuursakkoord opgenomen standpunt.
  2. De dijkgraaf zal tijdens de Ledenvergadering het in het Bestuursakkoord opgenomen standpunt naar voren brengen.
  3. De dijkgraaf zal dit mondeling doen.
  4. Zie het antwoord op vraag 3.
  5. Zodra het verslag wordt ontvangen, zal dit aan alle AB-leden worden gemaild.

Interessant voor jou

Vragen over het voornemen om een vergunning te verlenen voor de directe lozing van GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede

Lees verder

Gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend onder de naam Roundup

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer