Gebruik van het onkruid­be­strij­dings­middel glyfosaat, ook bekend onder de naam Roundup


Indiendatum: 6 jun. 2019

Breda, 6 juni 2019

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend onder de naam Roundup .


Geacht bestuur,

 1. Kent u het bericht‘ Geertruidenberg doet Roundup in de ban[1]?’
 2. Bent u er van op de hoogte dat provincie Noord-Brabant een verbod op glyfosaat met ingang van 1 januari 2019 heeft ingevoerd voor haar eigen gronden welke ze verpacht of verhuurt?
 3. Hoeveel hectare gronden verpacht c.q. verhuurt het waterschap Brabantse Delta aan agrariërs?
 4. Kunt u middels een overzicht op een kaart aangeven waar deze verpachte c.q. verhuurde gronden zich bevinden? En deze aan het AB doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u bereid om een verbod op glyfosaat in te stellen op de gronden welke het waterschap verpacht c.q. verhuurt aan agrariërs? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt


Partij voor de Dieren


[1] https://www.bndestem.nl/oosterhout/geertruidenberg-doet-roundup-in-de-ban~ac5b6fd8/

Indiendatum: 6 jun. 2019
Antwoorddatum: 25 jun. 2019

 1. Ja, dit bericht is ons bekend.
 2. Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.
 3. De pachtcontracten van het waterschap beslaan circa 462 hectare. Het gaat hier om zowel keringen als los land (gronden zonder bedrijfsgebouwen).
 4. Als bijlage bij deze brief treft u de gevraagde kaart aan.
 5. Er zijn verschillende vormen van pachtgronden te onderscheiden, namelijk (1) los land (2) dijkpacht en (3) ecologische verbindingszones. Voor los land geldt dat er geen expliciet verbod voor herbiciden is opgenomen in de pachtovereenkomsten. Voor dijkpacht (het verpachten van dijkgronden) geldt dat er enkel 'pleksgewijs', d.w.z. voor specifieke plekken in het pachtperceel gebruik van herbiciden is toegelaten. Bij ecologische verbindingszones is het gebruik van herbiciden verboden. Dit is ook zo opgenomen in de pachtovereenkomst. Gezamenlijk met de Brabantse waterschappen wordt er op dit moment verkend hoe pachtgronden duurzaam
  beheerd kunnen worden. Eén van de onderwerpen daarbij is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen (waaronder glyfosaat). Naar verwachting wordt deze verkenning nog dit jaar afgerond en wordt hier vervolgens verder invulling aan gegeven. Het algemeen bestuur wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over beleid muskusratten

Lees verder

Aanvullende vragen fractie Partij voor de Dieren 'Besluitvorming omtrent het muskusrattenbeleid in de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer