Aanvul­lende vragen fractie Partij voor de Dieren 'Besluit­vorming omtrent het muskus­rat­ten­beleid in de Unie van Water­schappen op 14 juni 2019'


Indiendatum: 7 jun. 2020

Breda, 7 juni 2019

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de besluitvorming omtrent het muskusrattenbeleid in de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019 (aanvullend aan eerdere vragen op 22-05 gesteld).


Geacht bestuur / portefeuillehouder muskusrattenbeheer,

1. Hebt u in het commissieoverleg van 10 mei gepleit voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren? Zo ja, hoe hebt u dit gedaan? Zo nee, waarom hebt u dit niet gedaan?

2. Indien u op 10 mei niet hebt gepleit voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden, hoe verantwoordt u dit met het oog op de afspraken gemaakt in het bestuursakkoord?

3. Bent u bereid om voorafgaand aan bovengenoemd overleg van 14 juni het standpunt van het Waterschap Brabantse Delta zoals omschreven in het bestuursakkoord schriftelijk aan de Unie van Waterschappen en de andere waterschappen te sturen?

4. Gaat u op 14 juni tijdens het eerstvolgend overleg alsnog aangeven dat het standpunt van het Waterschap Brabantse Delta is zoals opgenomen in het bestuursakkoord en daarmee niet instemt met het voorstel om de muskusrat terug te dringen tot de grens met Duitsland, daar dit niet diervriendelijk is?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 jun. 2020
Antwoorddatum: 26 jun. 2019

  1. De portefeuillehouder heeft in het commissieoverleg van 70 mei 2019 gesproken met de andere commissieleden over preventiemethoden voor graafschade door knaagdieren. Daarbij heeft de portefeuillehouder eveneens conform het bestuursakkoord aangegeven dat er bij recente onderzoeken onvoldoende naar (diervriendelijke) preventieve maatregelen is gekeken.
  2. De portefeuillehouder heeft aandacht gevraagd voor onderzoek naar (diervriendelijke) preventieve maatregelen voor graafschade door knaagdieren.
  3. De inbreng voor de ledenvergadering geschiedt mondeling. Er wordt een verslag gemaakt van de ledenvergadering. De dijkgraaf heeft mondeling het standpunt, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, verwoord in de Unie van Waterschappen.
  4. De dijkgraaf heeft het standpunt, zoals verwoord in het bestuursakkoord, kenbaar gemaakt tijdens de ledenvergadering bij de Unie van Waterschappen. In het bestuursakkoord is overigens niet opgenomen dat het waterschap niet instemt met het voorstel om de muskusrat terug te dringen tot de grens met Duitsland.

Interessant voor jou

Gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend onder de naam Roundup

Lees verder

Vervolgvragen lozing GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer