Vervolg­vragen lozing GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede


Indiendatum: jun. 2019

Breda, 19 juni 2019

Technische Vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van het antwoorden van het Dagelijks Bestuur d.d. 14 juni jl. betreffende het voornemen om een vergunning te verlenen voor de directe lozing van GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede.

Geacht bestuur,

Het doet ons deugd dat u onze zorgen omtrent het voornemen van de Minister van I en M om Chemours toe te staan direct GenX op de Merwede te lozen deelt. In vervolg op uw antwoorden hebben wij tijdens de vergadering van Algemeen Bestuur 19 juni jl. mondeling vragen gesteld, waarbij het verzoek kwam deze als technische vragen in te dienen. Onze vragen zijn als volgt:

  1. Bent u bekend met de kennisgeving ontwerpbeschikking Chemours Nederland B.V. d.d. 6 juni 2019 van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland[1]?
  2. In uw brief vermeldt u dat de onderhavige procedure open staat voor bezwaar en beroep. Dit kan alleen als u tijdig een zienswijze heeft ingediend. Gaat u tijdig een zienswijze indienen tegen deze ontwerpbeschikking? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u een toelichting geven over het in uw brief genoemde ‘Tijdelijk Handelingskader’? Wat houdt dit handelingskader in?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-4110.html

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 9 jul. 2019

Geachte mevrouw Pallandt en mevrouw Putman,

Naar aanleiding van de agendering van uw brief over de directe lozing van GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede in de vergadering van het algemeen bestuur van 19 juni 2019, hebt u bij boven aangehaalde brief vervolgvragen gesteld over dit onderwerp. Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 9 juli 2019 en besloten u als volgt te antwoorden.

Wij hebben allereerst besloten uw vragen aan te merken als vragen in de zin van artikel 60 Reglement van Orde algemeen bestuur 2008 omdat uw tweede vraag geen technische maar een bestuurlijke vraag is. Ambtelijke beantwoording is dan niet aan de orde.

Met betrekking tot uw vragen antwoorden wij u het volgende.

Bent u bekend met de kennisgeving ontwerpbeschikking Chemours Nederland B.V. d.d. 6 juni 2019 van Gedeputeerde Staten Zuid Holland?

Ja

In uw brief vermeldt u dat de onderhavige procedure open staat voor bezwaar en beroep. Dit kan alleen als u tijdig een zienswijze heeft ingediend. Gaat u tijdig een zienswijze indienen tegen deze ontwerpbeschikking? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij hebben geen zienswijze ingediend. De aan de orde zijnde lozing vindt niet plaats in ons gebied en de kans dat de geloosde stoffen in onze waterlopen terechtkomen is nagenoeg nul.

Kunt u een toelichting geven over het in uw brief genoemde 'Tijdelijk Handelingskader'? Wat houdt dit handelingskader in?

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ín haar Kamerbrief van 9 april jl. (IENW/BSK65014) de Tweede Kamer geïnformeerd over het proces om te komen tot een (tijdelijk) handelingsperspectief voor de omgang met grond en baggerspecie waarin Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-en) worden aangetroffen. Het gaat om een tijdelijk handelingsperspectief omdat er tot het eerste kwartaal van 2020 nog belangrijke onderzoeken lopen op dit gebied.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels op 20 juni jl, toegezegd dat de Staatssecretaris nog voor het zomerreces van de Kamer het tijdelijke handelingskader PFAS-houdende grond en bagger naar de Kamer zal sturen. Na het beschikbaar komen van het tijdelijke handelingsperspectief zullen wij u nader informeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd" Omdat uw vragen zijn aangemerkt als vragen in de zin van artikel 60 Reglement van Orde algemeen bestuur 2008 zullen we uw vragen en onze antwoorden daarop agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 28 augustus 2019 en ook publiceren op de website van het waterschap.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Aanvullende vragen fractie Partij voor de Dieren 'Besluitvorming omtrent het muskusrattenbeleid in de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019'

Lees verder

Vragen over IPCC-rapport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer