Vragen over IPCC-rapport


Indiendatum: aug. 2019

Breda, 12 augustus 2019

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het rapport van het IPCC met betrekking tot de impact van voedselproductie op het land en het klimaat[1] (gepubliceerd op 8 augustus 2019).


Geacht bestuur,

 1. Bent u bekend met het rapport van het IPCC dat hierboven genoemd wordt?

Voor de meeste werkgevers, en ook voor waterschap Brabantse Delta, geldt dat er zowel op vaste momenten en plaatsen (zoals de lunch in het bedrijfsrestaurant) als op variabele momenten (zoals een overleg dat gepaard gaat met gebak of broodjes) voedsel aan werknemers en gasten wordt aangeboden – tegen betaling dan wel gratis.

 1. Hebt u reeds besloten, of bent u voornemens, te onderzoeken op welke manieren de resultaten uit dit rapport van invloed kunnen zijn op de keuzes van waterschap Brabantse Delta met betrekking tot voeding? Zo ja, kunt u toelichten hoe u dit aan gaat pakken? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met ons eens dat uit het rapport van IPCC blijkt dat een verschuiving naar niet-dierlijke diëten beter is voor het klimaat? Zo nee, waarom niet?

Het rapport beveelt aan om vleesconsumptie te beperken. Ook wordt gesteld dat een verschuiving naar niet-dierlijke diëten (wat dus verder gaat dan enkel het uitsluiten van vlees en vis) kan leiden tot een significante afname van uitstootgassen. Uit eerdere vragen van de Partij voor de Dieren aan het Dagelijks Bestuur bleek dat momenteel slechts een kwart van het kantineaanbod bij Brabantse Delta vegetarisch óf biologisch is.

 1. Neemt u deze conclusie van het IPCC over? Zo nee, waarom niet?
 2. Kunt u aangeven welk gedeelte van het aanbod in het bedrijfsrestaurant een volwaardige vegetarische maaltijd is, en welk gedeelte een volwaardige veganistische maaltijd is? Dat wil zeggen zonder meerekenen van bijvoorbeeld enkele stuks fruit.
 3. Bent u, gezien de conclusies van het rapport van het IPCC, bereid de verhouding van plantaardige en dierlijke producten in de bedrijfskantine te heroverwegen?
 4. Kunt u beschrijven of, en hoe er bij de keuze voor voedsel búiten het bedrijfsrestaurant rekening wordt gehouden met duurzaamheid? Kunt u aangeven of er hier ook standaard (dus zonder dat erom hoeft te worden gevraagd) plantaardige opties worden aangeboden?
 5. Is waterschap Brabantse Delta bewust bezig met het tegengaan van voedselverspilling? Hoe wordt dit gedaan?
 6. Bent u bereid op zoek te gaan naar manieren om verdere stappen te zetten in het tegengaan van voedselverspilling? Bent u bereid daarin innovatieve concepten, zoals bedrijven die bijna-verspild voedsel aanbieden tegen een gereduceerd tarief, en maatschappelijke concepten zoals doneren aan de voedselbank, hierin mee te nemen?

Het rapport beveelt ook aan om voedselverspilling tegen te gaan.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

[1] https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

Geachte mevrouw Pallandt

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen over het rapport van het IPCC met betrekking tot de impact van voedselproductie op het land en het klimaat (gepubliceerd op 8 augustus 2019) overeenkomstig artikel 60 Reglement van Orde algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta 2008.

Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 3 september 2019 en besloten u als volgt te antwoorden.

Bent u bekend met het rapport van het IPCC dat hierboven genoemd wordt?

Ja.

Hebt u reeds besloten, of bent u voornemens, te onderzoeken op welke manieren de resultaten uit dit rapport van invloed kunnen zijn op de keuzes van waterschap Brabantse Delta met betrekking tot voeding? Zo ja, kunt u toelichten hoe u dit aan gaat pakken? Zo nee, waarom niet?

Het directieteam stelt in overleg met de Ondernemingsraad het cateringbeleid vast dat telkens voorafgaand aan een aanbesteding voor catering wordt geëvalueerd en dan waar nodig aangepast, Met het oog op een aanbesteding is in maart 2019 de meest recente bijstelling geweest van het cateringbeleid. Een aantal speerpunten uit dit beleid:

 • Het bevorderen van vitaliteit van de medewerkers door bijvoorbeeld het verstrekken van gratis Lokaal Hollands fruit;
 • Social Return (participatiewet);
 • Circulaire catering waarbij wel oog blijft voor effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid;
 • Het belang van het welzijn van de medewerkers wordt benadrukt door een uitgebreid aanbod van gezonde, biologische en vegetarische voeding. De vraag naar gezonde producten zal worden gestimuleerd door gezonde voeding te subsidiëren;
 • Binnen het gezonde assortiment worden broodproducten en zuivelproducten onder meer als EKO, vegetarisch - en/of biologisch-dynamische producten aangeboden;
 • Voor een definitie van gezonde voeding worden in de basis de richtlijnen van het Voedingscentrum gehanteerd. Hierbij geldt de nieuwe schijf van vijf (2016) als richtlijn.

De catering is gezamenlijk met de 3 Brabantse waterschappen aanbesteed. Het cateringbeleid van de 3 waterschappen (o.a. assortiment en prijsbeleid) is gelijk getrokken. De opdracht is per 1 september 2019 gegund aan een nieuwe cateraar.

De Brabantse waterschappen hebben het cateringbeleid onder meer vertaald in prijsstelling. Gezond assortiment wordt gesubsidieerd en dus gestimuleerd voor een minus opslag van 25% te hanteren.

Overig assortiment kent een + opslag van 75% en oven /snackassortiment van +150% (NB Brabantse Delta heeft bewust geen friteuse in zijn keuken). Het aanbod van assortiment dient minimaal 50% te bestaan uit gezonde voeding. Dit is een eis die gedurende de overeenkomst wordt gemonitord.

Bent u het met ons eens dat uit het rapport van IPCC blijkt dat een verschuiving naar niet-dierlijke diëten beter is voor het klimaat? Zo nee, waarom niet? En neemt u deze conclusie van het IPCC over? Zo nee, waarom niet?

De verschuiving naar niet dierlijke producten herkennen wij als een duidelijke trend in de cateringbranche. Brabantse Delta volgt deze algemene voedingstrend en houdt daarmee ook rekening met wensen voortkomend uit een Klanttevredenheidsonderzoek bij aanvang en gedurende de overeenkomst. De toenemende vraag naar vegetarische en veganistische producten is vertaald in de beschrijving van dienstverlening in de overeenkomst.

Kunt u aangeven welk gedeelte van het aanbod in het bedrijfsrestaurant een volwaardige vegetarische maaltijd is, en welk gedeelte een volwaardige veganistische maaltijd is? Dat wil zeggen zonder meerekenen van bijvoorbeeld enkele stuks fruit. En bent u, gezien de conclusies van het rapport van het IPCC, bereid de verhouding van plantaardige en dierlijke producten in de bedrijfskantine te heroverwegen?

De cateraar dient dagelijks een aanbod van vegetarische producten aan te bieden in het restaurant. Een percentage is op voorhand niet te noemen aangezien dit vraag en aanbod gestuurd is.

Kunt u beschrijven of en hoe er bij de keuze voor voedsel buiten het bedrijfsrestaurant rekening wordt gehouden met duurzaamheid? Kunt u aangeven of er hier ook standaard (dus zonder dat erom hoeft te worden gevraagd) plantaardige opties worden aangeboden?

Bij het aanbod buiten het restaurant worden dezelfde speerpunten gehanteerd als bij het aanbod in het restaurant. Als daarom wordt gevraag worden plantaardige opties aangeboden. Niet standaard om te voorkomen dat voedsel niet wordt geconsumeerd en er dus voedselverspilling ontstaat.

Is waterschap Brabantse Delta bewust bezig met het tegengaan van voedselverspilling? Hoe wordt dit gedaan? En bent u bereid op zoek te gaan naar manieren om verdere stappen te zetten in het tegengaan van voedselverspilling? Bent u bereid daarin innovatieve concepten, zoals bedrijven die bijna-verspild voedsel aanbieden tegen een gereduceerd tarief, en maatschappelijke concepten zoals doneren aan de voedselbank, hierin mee te nemen?

Ja, Brabantse Delta zet bewust stappen tegen voedselverspilling.
Waste (voedselverspilling) is een KPI (Key Performance Indicator). De cateraar dient actief waste te beperken door een en ander aantoonbaar te monitoren. Er wordt dus actief gestuurd om het waste percentage te beperken.
In de beschrijving van dienstverlening is opgenomen dat het beperken van afval zowel van verpakkingsmaterialen als van voedsel en dranken wordt gestimuleerd en een belangrijk KPI is in de uitvoering. Dit kan zich uiten door meer ad hoc bereidingen, korting aanbiedingen bij overproductie en dergelijke.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het Reglement van orde algemeen bestuur worden uw vragen en ons antwoord geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 11 september 2019 en gepubliceerd op de website van het waterschap.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Vervolgvragen lozing GenX en PFOA op de Nieuwe Merwede

Lees verder

Blauwalg rondom hoofdkantoor Brabantse Delta

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer