Ontdekking Tilburgse kamsa­la­mander


Indiendatum: 19 okt. 2023

Schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur ter schriftelijke beantwoording conform artikel 74 van het Reglement van Orde van het algemeen bestuur

Betreft: aantreffen Tilburgse kamsalamander tijdens project Oude Leij, gedeelte bosperceel


We lazen met interesse de mededeling ‘Stand van zaken uitvoering Oude Leij gedeelte Bosperceel’.

Tijdens dit project is het rode lijst-dier de kamsalamander, aangetroffen. Dit verbaast ons niet aangezien de Kaaistoep bekend staat om de aanwezigheid van deze kwetsbare soort.

Het AB heeft op 22 december 2021 het projectplan Waterwet voor Oude Leij gedeelte Bosperceel vastgesteld. Op basis van een quick scan Wet Natuurbescherming uitgevoerd door BTL Advies (8 augustus 2019) is destijds geconcludeerd dat er geen beschermde soorten zijn aangetroffen en derhalve een vergunning Wet Natuurbescherming niet nodig was. Dit blijkt nu voorbarig.

1. In de stukken die ten grondslag lagen aan het AB besluit was sprake van een actualisatie van de quick scan. Kunt ons meenemen óf en op welke manier deze actualisatie heeft plaatsgevonden voor het gedeelte Bosperceel, en specifiek de Kaaistoep? Heeft de quick scan bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat de kamsalamander veel tijd op de bodem van poelen doorbrengt?

Door de ‘ontdekking’ van de kamsalamander is het project begrijpelijkerwijs stilgelegd. De uitkomst voor wat betreft de eventuele ontheffing wachten wij af.

2. Voor nu zijn we benieuwd wat ‘intensieve ecologische begeleiding’ behelst. Kunt ons meenemen in de stappen die op dit vlak worden genomen. Wie zijn hierbij betrokken, wat gaat er gebeuren om de kamsalamanders en andere kwetsbare soorten te ontzien?

3. Kunt u het ‘ecologisch werkprotocol’ met ons delen? Heeft de aannemer tot nu toe volgens dit werkprotocol gehandeld, en kunt u ons toezeggen dat dit ook bij eventuele hervatting van het project zal gebeuren?

4. Recentelijk rezen er vragen over het uitgevoerde flora & fauna-onderzoek bij Plas Caron, dat enkel in de januarimaand op deze locatie had plaatsgevonden. Welke stappen worden er genomen ter verbetering van dergelijke flora & fauna-onderzoeken, zodat onze projecten niet opnieuw voor voorzienbare ‘verrassingen’ komen te staan? We wijzen u erop dat in het gebied van de Oude Leij eerder ook al een bever is gesignaleerd.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren)

Ludo Maas (Partij voor de Dieren)
Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen)
Frans Post (Natuurterreinen)

Indiendatum: 19 okt. 2023
Antwoorddatum: 15 nov. 2023

 1. a. Na de QuickScan van 2021 heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de bever, bosbeekjuffer en levendbarende hagedis. Voor de levendbarende hagedis is op 23 maart 2023 door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een (de achteraf gezien eerste) beschikking (ontheffing) afgegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden. De ontheffing is op 2 mei 2022 op basis van het nader onderzoek aangevraagd. Voor de andere genoemde soorten was geen ontheffing noodzakelijk. Bij de nadere onderzoeken is gekeken naar het gehele plangebied, inclusief het gedeelte Kaaistoep.
  Vanwege de boomkikker en het aantreffen van de kamsalamander is op 20 oktober 2023 door
  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een tweede beschikking (ontheffing) afgegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij de nadere onderzoeken is gekeken naar het gehele plangebied, inclusief het gedeelte Kaaistoep.
  b. In de QuickScan van 2021 is daar rekening mee gehouden: ‘Poelkikker, vinpootsalamander, kamsalamander en knoflookpad zijn soorten van vennen en poelen met een goed begroeide oeverzone of ondergedoken plantenbladeren. Er vinden geen werkzaamheden of aanpassingen plaats aan de aanwezige poelen in het gebied en worden voor deze soorten ook geen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden. (bron: Quickscan Wet Natuurbescherming, Oude Leij bosperceel, Tilburg,13 oktober 2021)’.
  De kamsalamander is in 2023 buiten gebieden met poelen aangetroffen waardoor de werkzaamheden tijdelijk stil zijn komen te liggen. De uitvoering is na het ontvangen van de ontheffing van 20 oktober 2023 direct weer gestart.
 2. Intensieve ecologische begeleiding betekent dat er heel vaak een ecoloog op het werk is die toeziet op de werkzaamheden van de aannemer en gebieden vooraf inspecteert en vrijgeeft voor de werkzaamheden die in betreffend gebied gedaan moeten worden. Om de soorten te ontzien is een uitgebreid werkprotocol geschreven dat gedeeld is met alle betrokkenen. Op de naleving van het ecologisch werkprotocol door de aannemer wordt door de ecoloog, ecologische begeleider (toezichthouder) en de directievoerder van het werk toegezien.
 3. Het werkprotocol is als bijlage toegevoegd. De aannemer handelt conform het werkprotocol en daar wordt door de ecoloog, toezichthouder en directievoerder op toegezien.
 4. Het flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het is bij het waterschap niet bekend hoe de gemeente intern omgaat met opgedane leerpunten, maar het waterschap heeft er vertrouwen in dat er iets mee wordt gedaan. Het waterschap zal ambtelijk gezien de leerpunten meenemen in de (interne) projectevaluatie en daarnaast inbrengen bij een eventuele (externe) evaluatie van de samenwerking met de gemeente. Vanwege de aanwezigheid van de bever is in 2022 het ontwerp aangepast.

Interessant voor jou

Kwaliteit oppervlaktewater

Lees verder

Vergunningen, immissietoetsen en monitoring

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer