Wil het water­schap ziens­wijze indienen over bedrij­ven­terrein in Bavel?


Indiendatum: 21 apr. 2021

Breda, 21 april 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de omgevingsvisie van de gemeente Breda en de daarin opgenomen plannen voor een bedrijventerrein in Bavel[1][2].


Geacht bestuur,

 1. Zijn de plannen voor een bedrijventerrein van 44 hectare in Bavel bij u bekend?
 2. Hoe staat Brabantse Delta tegenover de plannen voor dit bedrijventerrein? Ziet u zwaarwegende bezwaren en/of voordelen?
 3. Is Brabantse Delta geraadpleegd, of heeft het zelf geadviseerd, over het beoogde nieuwe bedrijventerrein in Bavel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de inbreng van Brabantse Delta geweest?
 4. Voorziet u consequenties van dit bedrijventerrein voor de waterkwaliteit en het behalen van de KRW-doelstellingen in omliggende wateren zoals de Gilzewouwerbeek? Graag uw toelichting.
 5. In de nabijgelegen EVZ bij de Wouwervallei is/wordt een leefgebied gecreƫerd voor onder anderen de boomkikker. Wat is momenteel de status daarvan?
 6. Heeft de aanleg van het betreffende bedrijventerrein in Bavel naar uw mening gevolgen voor de EVZ en daarmee ook voor de boomkikker en andere soorten? Graag uw toelichting.
 7. Bent u bereid bij de gemeente een zienswijze in te dienen met betrekking tot de aanleg van dit bedrijventerrein in Bavel? Waarom wel of niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://www.breda.nl/omgevings...

[2] https://www.bredavandaag.nl/ni...

Indiendatum: 21 apr. 2021
Antwoorddatum: 18 mei 2021

 1. Bekend is dat de gemeente Breda (net als veel gemeenten) een flinke bouwopgave heeft voor woningen en bedrijventerrein. Daarom is de gemeente mogelijke locaties aan het verkennen en wordt het waterschap hierbij om advies gevraagd. Zo heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in het kader van "Bavel Wonen en Werken". Het waterschap is hierbij uitgebreid om input gevraagd over de waterhuishoudkundige opgave, kansen en knelpunten. Aangegeven is dat dit een gevoelig gebied is en waterhuishoudkundig uitdagingen heeft. Daarom is er een zwaardere retentieopgave in de plannen opgenomen door de gemeenten dan op basis van het beleid zou moeten.
 2. Waterhuishoudkundig is er een uitdaging, maar dat geldt eigenlijk voor alle mogelijke uitbreidingslocaties.
  De meeste ideale locaties voor bedrijventerreinen zijn over het algemeen al bebouwd.
 3. Ja, we hebben geadviseerd over de huidige waterhuishoudkundige situatie en welke kansen en knelpunten er in het gebied en in de directe omgeving zijn. Overigens gaat dit dan niet alleen over het oppervlaktewater, maar ook over het afvalwatertransport en de zuivering ervan. Onderzoek naar alternatieve sanitatie in combinatie met mogelijke verdrogingsaanpak is/wordt gezamenlijk met de gemeente uitgevoerd.
 4. Nee, want het plan (en dat geldt voor elk plan) mag geen verslechtering betekenen van de huidige situatie. Daar zal een toekomstig concreter plan op getoetst worden. Het kan wel betekenen dat maatregelen hiervoor nodig zijn bijv. in de vorm van meer ruimte.
 5. Fase III, deel B van dit plan is vrijgegeven voor ter inzage legging
 6. Nee, hier zal in de uitwerking van toekomstige plannen rekening gehouden moeten worden in de vorm van ruimte en/of bescherming. De EVZ is ingericht op basis van een langdurige visie voor de toekomst.
  Hiervoor ook subsidie voor verleend.
 7. Op dit moment is het waterschap al betrokken voor de waterhuishoudkundige aspecten bij deze plannen.
  Overigens zijn de plannen nog slechts verkennend van aard. Het indienen van zienswijzen is in dit stadium dan ook geheel niet aan de orde.

Interessant voor jou

Vragen betreffende consultatiedocument 'Update stikstofaanpak 26-03-2021'

Lees verder

Verdozing Etten-Leur ten koste van Kibbelvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer