Vragen betref­fende consul­ta­tie­do­cument 'Update stik­stofaanpak 26-03-2021'


Indiendatum: 6 apr. 2021

Breda, 6 april 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende consultatiedocument ‘Update stikstofaanpak 26-03-2021’.

In bovenstaand consultatie document staat: ‘De minister heeft in februari 2020 225 miljoen euro uitgetrokken voor extra projecten (of naar voren gehaalde projecten) die een bijdrage leveren aan herstel van Natura2000-gebieden. De eerste tranche is in februari opengesteld en de aanvragen konden tot half maart worden ingediend. De tweede tranche zal later in het jaar worden opengesteld. Waterschappen kunnen aan beide tranches meedoen en zijn meegenomen in de details van de regeling. Projecten hoeven niet ín Natura 2000-gebieden te liggen, zolang ze een gunstig effect hebben op een Natura 2000-gebied.’

Geacht bestuur,

  1. Ten aanzien van de regeling versneld natuurherstel, voor wat betreft de eerste tranche; heeft u een aanvraag ingediend? Zo ja, om welke projecten c.q. aanvragen gaat dit? Zo nee, waarom niet?
  2. Ten aanzien van de regeling versneld natuurherstel, voor wat betreft de tweede tranche; gaat u projecten indienen? Zo ja, welke projecten heeft u op het oog? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 apr. 2021
Antwoorddatum: 3 mei 2021

  1. Nee, het waterschap heeft geen aanvraag ingediend. Men kan alleen een aanvraag indienen als men beschikt over grond binnen Natura2000 gebieden, die is aangewezen als stikstofgevoelig. Ook moet men minimaal €25.000,- subsidie aanvragen. Het waterschap heeft 11,96 ha grond in eigendom binnen Natura2000-gebieden. Per hectare ha krijgt men €719,-. Dus maximaal 11,96 ha x €719,- = €8.599,24 subsidie. En dat is te weinig. Een en ander is uitgezocht door onze subsidieadviseur en nagevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), die de subsidies verstrekt. Heel veel waterschappen liepen tegen dit probleem aan. Men kan ook met meerdere partijen samen een aanvraag in te dienen. Samen heb je meer hectares. De tijd om tot een goede aanvraag te komen, was echter daarvoor te beperkt.. Goed om te weten: Subsidiegeld dat niet is aangevraagd blijft beschikbaar voor de volgende tranche.
  2. Dat wordt nu onderzocht. Op dit moment zijn er nog geen concrete projecten in beeld. De voorwaarden voor die tweede tranche zijn ook nog niet bekend.
    Een andere regeling geeft meer kansen. Die heet Specifieke Doeluitkering landelijk Programma Natuur (SPUK). SPUK is interessanter en kansrijker voor hydrologische maatregelen t.b.v. stikstofgevoelige N2000-gebieden. Wij zijn hier intensief bij betrokken.
    Maar ook hiervoor geldt dat het waterschap in de programmering ruimte moet vinden om deze maatregelen te kunnen voorbereiden en realiseren, terwijl ze geen onderdeel uitmaken van het vastgestelde ontwerp KRW-maatregelpakket.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Slim beslissen over beregenen met grondwater

Lees verder

Wil het waterschap zienswijze indienen over bedrijventerrein in Bavel?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer