Vragen betref­fende consul­ta­tie­do­cument 'Update stik­stofaanpak 26-03-2021'


Indiendatum: 6 apr. 2021

Breda, 6 april 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende consultatiedocument ‘Update stikstofaanpak 26-03-2021’.

In bovenstaand consultatie document staat: ‘De minister heeft in februari 2020 225 miljoen euro uitgetrokken voor extra projecten (of naar voren gehaalde projecten) die een bijdrage leveren aan herstel van Natura2000-gebieden. De eerste tranche is in februari opengesteld en de aanvragen konden tot half maart worden ingediend. De tweede tranche zal later in het jaar worden opengesteld. Waterschappen kunnen aan beide tranches meedoen en zijn meegenomen in de details van de regeling. Projecten hoeven niet ín Natura 2000-gebieden te liggen, zolang ze een gunstig effect hebben op een Natura 2000-gebied.’

Geacht bestuur,

  1. Ten aanzien van de regeling versneld natuurherstel, voor wat betreft de eerste tranche; heeft u een aanvraag ingediend? Zo ja, om welke projecten c.q. aanvragen gaat dit? Zo nee, waarom niet?
  2. Ten aanzien van de regeling versneld natuurherstel, voor wat betreft de tweede tranche; gaat u projecten indienen? Zo ja, welke projecten heeft u op het oog? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt


Partij voor de Dieren