Slim beslissen over beregenen met grond­water


Indiendatum: 6 apr. 2021

Breda, 6 april 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van de berichtgeving omtrent het niet instellen van een beregeningsverbod voor grasland[1][2].


Geacht bestuur,

 1. Wij lezen dat ZLTO de manier van beslissen over het wel of niet instellen van een beregeningsverbod voor grasland (op basis van grondwaterstanden op 1 april) ter discussie wil stellen, omdat het een fragiel instrumentarium is. Wij zijn zelf ook geïnteresseerd in verbeteringen hieromtrent:
  1. Waarom wordt ervoor gekozen de beslissing te maken op basis van de grondwaterstanden op één specifiek moment, en niet op basis van de trendontwikkeling van de grondwaterstanden in combinatie met de prognose?
  2. Waarom wordt ervoor gekozen om voor het gehele gebied een beslissing te maken over beregening terwijl grondwaterstanden binnen dat gebied erg kunnen verschillen?
  3. Aanvullend op bovenstaande vraag; waarom neemt u de beslissing om te beregenen terwijl er nog behoorlijk veel meetpunten in ons waterschap zijn waarbij de grondwaterstand op rood staat?
  4. Binnen Brabantse Delta zien wij op meetpunten nabij de Belgische grens dat de grondwaterstanden voornamelijk op rood staan. Is het mogelijk om lokaal wél een beregeningsverbod in te stellen? Zo nee, waarom is het niet mogelijk? Zo ja, bent u bereid hier alsnog voor te kiezen? Graag uw toelichting.
  5. Wordt voorspelde droogte op enige wijze meegenomen in de beslissing om een beregeningsverbod in te stellen, of wordt er puur gekeken naar de huidige situatie? In dat laatste geval: hoe is dit te verantwoorden gezien onze ervaringen met droogte in de afgelopen jaren?
  6. Indien er nog vóór 1 juni een periode van droogte optreedt en de grondwaterstanden op rood gaan, kan er dan alsnog een beregeningsverbod worden ingesteld, en bent u daar dan toe bereid?
  7. Hebben de Brabantse waterschappen de mogelijkheid om voor een beregeningsverbod te kiezen ondanks dat de meeste meetpunten voor grondwater op groen staan? Met andere woorden: is deze beslismethode bindend?
  8. Is Brabantse Delta / zijn de (Brabantse) waterschappen van plan om de beslismethode voor het al dan niet instellen van een beregeningsverbod te veranderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn uw plannen hieromtrent?
 2. In het gezamenlijke persbericht vanuit de Brabantse Waterschappen staat: “Waterschappen zetten in op een langjarige aanpak om samen met anderen het grondwater weer in balans te krijgen.” Ondanks de lage grondwaterstanden op een groot aantal meetpunten binnen de provincie en zowel de huidige als de voorspelde droogte stelt u geen beregeningsverbod in. Bent u van mening dat kortetermijnmaatregelen niet nodig zijn als er langetermijnmaatregelen worden getroffen? Hoe doet dit recht aan de urgentie die u zegt te voelen met betrekking tot verdroging van de Brabantse natuur? Graag uw toelichting.
 3. Indien we weer een droge lente en/of zomer krijgen in 2021, wat is dan uw actieplan voor de korte termijn om de schade daarvan te minimaliseren?
 4. Wij lezen in uw persbericht dat de voorjaarsregeling (ook) van toepassing is op sportvelden, kunstgrasvelden en golfbanen.
  1. In hoeverre vindt u het een taak van het waterschap om te faciliteren dat bovenstaande faciliteiten kosteloos grondwater kunnen oppompen?
  2. Wordt er rekening gehouden met het feit dat er vanwege Corona dit jaar veel minder gebruik wordt gemaakt van bovenstaande faciliteiten en dat sommigen wellicht stilliggen? Graag uw toelichting.
  3. Kunt u ons uitleggen waar beregening van kunstgras voor nodig is en of de voordelen hiervan volgens u opwegen tegen de onttrekking van waardevol grondwater hiervoor?
  4. Kunstgras kan grote nadelen voor het milieu hebben, zoals rubberkorrels die in de natuur terecht komen[3]. Hebben waterschappen de mogelijkheid te sturen op duurzame, natuurvriendelijke sportvelden door hierin een onderscheid te maken bij beregeningsregelingen? Graag uw toelichting. We zijn ook benieuwd hoe ons Dagelijks Bestuur hier tegenover staat en of u nog andere manieren ziet om het gebruik van verontreinigend kunstgras te ontmoedigen.
 5. Beregenen mag alleen als er een bedrijfsplan is voor waterbesparende maatregelen. Hoe wordt dit gemonitord en hoe wordt dit gehandhaafd?
 6. Organische stof zorgt voor een beter bodemleven, waardoor er meer gangen en gaten ontstaan, met een natuurlijke drainage als gevolg.
  1. Welke effecten hebben de vele grondwateronttrekkingen op het verlies van organische stof?
  2. Wordt hier ook rekening mee gehouden bij beslissingen over onttrekking van grondwater, en zo ja op welke manier?
  3. Welke maatregelen neemt het waterschap om organische stof in de bodem te behouden?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/04/01/geen-beregeningsverbod-grasland-brabant

[2] https://www.zlto.nl/cms/showpage.aspx?id=19214

[3] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...