Vragen 'Inter­na­ti­onale Dag tegen Racisme en Discri­mi­natie'


Indiendatum: 2 apr. 2021

Breda, 2 april 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) en de bestuursdiscussie over participatie.


Geacht bestuur,

Op 17 juni 2020 opende de dijkgraaf, namens het gehele bestuur van waterschap Brabantse Delta, de vergadering met een statement over institutioneel racisme. Dit was naar aanleiding van de actualiteiten, zijnde de dood door politieagenten veroorzaakte dood van George Floyd en de daarop volgende Black Lives Matter demonstraties wereldwijd en ook in Nederland. Een fragment van het statement:

“Het waterschap is misschien niet de meest in het oog springende entiteit om raciale ongelijkheid aan de orde te stellen en te herdenken, echter uit de mailwisseling van de fractievoorzitters van afgelopen week bleek betrokkenheid en het afwijzen van alles wat gericht is op racisme en discriminatie. Vanuit die uiting staan wij hier aan het begin van deze vergadering kort bij stil."

De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening, en gaf dit ook al aan voorafgaande aan het statement op 17 juni 2020, dat het waterschap als werkgever en overheidsorganisatie met voorbeeldfunctie wel degelijk een logische entiteit is om iets te doen aan raciale ongelijkheid, maar dat het dan wel verder moet gaan dan alleen zeggen institutioneel racisme af te keuren. Wij grijpen de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie aan om hier vragen over te stellen.

Met betrekking tot werkgeverschap:

 1. Vindt het Dagelijks Bestuur het belangrijk dat het personeel van Brabantse Delta een afspiegeling vormt van de bevolking? Waarom wel/niet?
 2. Heeft het Dagelijks Bestuur een beeld van de samenstelling van de bevolking van ons gebied met betrekking tot factoren als etniciteit en migratieachtergrond/land van herkomst? Indien u dit heeft, wilt u dit met ons delen?
 3. Ter beantwoording van eerdere vragen (‘Secretaressedag’, vragen ingediend op 16 april 2020) gaf u aan in het aannamebeleid rekening te houden met diversiteit op vlakken zoals cultuur en etniciteit. Merkt u dat dit ook effect heeft, in de zin dat er sprake is van een divers personeelsbestand?
 4. Wordt er, naast het eerlijk behandelen van alle sollicitanten, ook proactief moeite gedaan om met vacatures en andere wervende uitingen een diverse doelgroep aan te spreken? Graag uw toelichting.
 5. Er wordt wel eens gezegd: “Diversity is being asked to the party. Inclusion is being asked to dance.”[1]. Het divers maken van de werkomgeving door mensen aan te nemen die behoren tot een minderheidsgroep is één ding, maar het is een tweede om ook te zorgen dat deze mensen zich welkom en gewaardeerd voelen, en dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie. Wordt diversiteit binnen waterschap Brabantse Delta ook geëvalueerd door te onderzoeken of werknemers die behoren tot een minderheidsgroep dezelfde prettige werkomgeving, kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien, en dergelijke ervaren als mensen die niet tot een minderheidsgroep behoren? Zo ja, wat komt hieruit?
 6. Wordt er onderzoek gedaan naar ervaringen met pesten en discriminatie op de werkvloer, en wat komt hieruit?

Met betrekking tot een overheid die er is voor alle burgers, en representatie binnen de politiek:

Representatie binnen ons waterschapsbestuur is de taak van politieke partijen zelf, echter kan het waterschap hier wellicht toch een rol in spelen.

 1. Vindt het Dagelijks Bestuur het belangrijk dat het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta een afspiegeling vormt van de bevolking? Waarom wel/niet?
 2. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen voert het waterschap campagne om mensen te stimuleren te gaan stemmen. Ziet u mogelijkheden om hier het aanspreken van een meer diverse doelgroep, ook op het vlak van etniciteit en cultuur, actief in mee te nemen?
 3. Voorafgaand aan de vorige verkiezingen hebben afgevaardigden van alle partijen een workshop gekregen om met social media te leren werken. Zou het waterschap op een zelfde manier ook een workshop kunnen geven of faciliteren over inclusie, waaronder het diverser maken van de kieslijsten (en vooral de kandidaten die in aanmerking komen voor een zetel) en het betrekken van mensen uit alle lagen en delen van de bevolking?
 4. Een meer algemene vraag, ook los van de verkiezingen: Is het waterschap actief bezig met het zoeken van manieren om iederéén het gevoel te geven dat water, een groenblauwe leefomgeving, en het werk van het waterschap ook voor hen van belang is? Wij horen graag uw ervaringen hiermee.
 5. Staat het DB ervoor open om te gaan werken met ambassadeurs, bijvoorbeeld mensen met een groot netwerk in hun wijk, om iedereen te betrekken bij het werk van het waterschap en mensen bijvoorbeeld te stimuleren hun tuin te vergroenen? Wij hopen zo onder anderen mensen met een diversiteit aan socio-economische en culturele achtergronden beter te bereiken. Wij horen graag uw overwegingen hierbij.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] Bijvoorbeeld: https://generalassemb.ly/blog/diversity-inclusion-equity-differences-in-meaning/

Indiendatum: 2 apr. 2021
Antwoorddatum: 3 mei 2021

 1. Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat het personeel van Waterschap Brabantse Delta een afspiegeling is van de bevolking. Waterschap Brabantse Delta streeft naar optimale dienstverlening, wil meer denken vanuit de buitenwereld en wat betrokkenen van het waterschap vragen. Met een divers personeelsbestand, dat een afspiegeling vormt van de bevolking, kan het waterschap zich nog beter verplaatsen in die buitenwereld en de dienstverlening daarop afstemmen. Ook staat het Dagelijks Bestuur voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. Ook in dit licht is een representatief personeelsbestand van belang.
 2. In Nederland heeft bijna een kwart van de bevolking (ongeveer 4,2 miljoen) een migratieachtergrond. 12% daarvan woont in Noord-Brabant (ruim 500.000). (bron: CBS, bevolking: migratieachtergrond 1 jan. 1996-2020).
 3. Het waterschap wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn, met een open houding (naar elkaar), waarin mensen zichzelf durven uitspreken. Rekening houden met cultuur en etniciteit is mede daarom belangrijk. Er worden geen gegevens van cultuur en etniciteit in het personeelssysteem vastgelegd, waardoor het waterschap geen effect in cijfers kan duiden. Wie rondloopt op een gewone werkdag op het waterschapskantoor, kan met eigen vaststellen dat er binnen het waterschap verschillende culturen en etniciteiten samenkomen.
 4. In de werving worden geen specifieke doelgroepen aangesproken. In de uitingen wordt wel getracht een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en aan te trekken, waarbij afhankelijk van de plek in de organisatie de juiste competenties soms van groter belang zijn dan de specifieke ervaring. In het kader van de Wet Banenafspraak en de Participatiewet worden plekken gereserveerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die voornamelijk door middel van detachering worden geplaatst. De bemiddelende partijen spreken in hun werving de specifieke doelgroepen aan.
 5. Hierover heeft het waterschap geen onderzoeksgegevens. Elke twee tot drie jaren worden bij Brabantse Delta medewerkersonderzoeken uitgevoerd, waarbij ook vragen worden gesteld die betrekking hebben op sociale veiligheid, ontwikkelingsmogelijkheden en jezelf thuis voelen. In de vragenlijst wordt, behalve leeftijd en opleiding, niet gevraagd naar andere persoonlijke kenmerken. Het waterschap legt geen persoonlijke kenmerken vast die te maken hebben met cultuur, migratie, etniciteit en dergelijke. Ook tijdens een medewerkersonderzoek wordt hier niet naar gevraagd.
 6. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat pesten en Discriminatie op de werkvloer ook bij Waterschap Brabantse Delta voorkomt. Dat is gebleken uit het medewerkersonderzoek in 2019 en recent uit de RIE psychosociale arbeidsbelasting en agressie 2020. Van deze laatste wordt de rapportage eind april door het MT en OR behandeld, waarna gesproken zal worden welke acties hieruit zullen voortvloeien.
  Onder andere op basis van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek destijds hebben alle leidinggevenden en medewerkers in de afgelopen jaren de workshop ‘pesten op de werkvloer’ van de gelijknamige stichting verplicht gevolgd. Ook nieuwe medewerkers volgen deze workshop.
  In het najaar van 2021 wordt er opnieuw een medewerkersonderzoek uitgevoerd, waarbij sociale veiligheid een onderwerp is. Daarnaast is het de bedoeling dat alle medewerkers en leidinggevenden een workshop over de Gedragscode gaan volgen, en wat van elkaar wordt verwacht in termen van gedrag.
  Vanwege corona is de workshop uitgesteld; deze leent zich er niet voor om digitaal te volgen. De Gedragscode zal eerst op een andere manier onder de aandacht gebracht worden, waarna de workshops volgen zodra dat kan. Pesten en discriminatie op de werkvloer heeft dus onze blijvende aandacht.
 7. De eerste zin van het bestuursakkoord luidt: Waterschap Brabantse Delta staat midden in de samenleving. Het is dan ook een logische gedachte dat het algemeen bestuur een afspiegeling vormt van de ingezetenen van het waterschap.
 8. De werkzaamheden voor de waterschapsverkiezingen 2023 starten dit jaar. Wij nemen uw suggestie bij het opstellen van de campagneplannen mee.
 9. Bij de wateterschapsverkiezingen stellen wij ons als overheidsinstelling neutraal op. Vanuit die gedachte ligt het niet op de weg van het waterschap om de door u bedoelde workshop te organiseren of te faciliteren.
 10. Ja, het waterschap voert een publiekscampagne ‘Waterbazen’. Deze landelijke campagne is door de 21 waterschappen ontwikkeld en in oktober 2020 van start gegaan. De campagne laat zien hoe mensen met bepaalde handelingen steeds meer bijdragen aan schoon en voldoende water. Zoals afval rapen uit het water, tegels verruilen voor groen, een geveltuin maken of een groen/blauw schoolplein. De waterschappen bedanken deze ‘Waterbazen’. Daarbij geven ze tips over wat mensen zelf kunnen doen en laten zien hoe de waterschappen werken aan schoon, voldoende water en veilige dijken. De campagne
  loopt meerdere jaren tot aan de volgende verkiezingen. Elk jaar kent 2 piekmomenten (voorjaar en najaar) waarop extra online media ingezet wordt. Meer info: www.waterschappen.nl/waterbazen.
  Daarnaast richt het waterschap zich elk jaar in de Week van ons Water op activiteiten voor kinderen en heeft de jeugddijkgraaf met haar netwerk een bereik onder jongeren.
 11. Gemeenten in dit werkgebied zijn actief met groene/duurzaamheids-projecten in de wijken. Waar mogelijk sluit het waterschap aan, denkt het waterschap mee of stelt het waterschap hulp beschikbaar.
  Dat is overigens het standpunt bij alle evenementen en activiteiten op lokaal niveau: niet organiseren maar participeren.
  Het aanstellen van een ambassadeur voor groen/blauwe wijken vinden wij dan ook een taak op gemeentelijk niveau. Zij weten meer over de samenstelling van wijken en kunnen daar makkelijker actief zijn. Het waterschap heeft een groot werkgebied, 21 gemeenten met dorpen en steden. Het aantal wijken is ontelbaar. Actief zijn in alle wijken is niet mogelijk. Wel vraagt het waterschap aan zijn medewerkers om in hun eigen wijk als ambassadeur actief te zijn.