Vragen 'Inter­na­ti­onale Dag tegen Racisme en Discri­mi­natie'


Indiendatum: 2 apr. 2021

Breda, 2 april 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) en de bestuursdiscussie over participatie.


Geacht bestuur,

Op 17 juni 2020 opende de dijkgraaf, namens het gehele bestuur van waterschap Brabantse Delta, de vergadering met een statement over institutioneel racisme. Dit was naar aanleiding van de actualiteiten, zijnde de dood door politieagenten veroorzaakte dood van George Floyd en de daarop volgende Black Lives Matter demonstraties wereldwijd en ook in Nederland. Een fragment van het statement:

“Het waterschap is misschien niet de meest in het oog springende entiteit om raciale ongelijkheid aan de orde te stellen en te herdenken, echter uit de mailwisseling van de fractievoorzitters van afgelopen week bleek betrokkenheid en het afwijzen van alles wat gericht is op racisme en discriminatie. Vanuit die uiting staan wij hier aan het begin van deze vergadering kort bij stil."

De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening, en gaf dit ook al aan voorafgaande aan het statement op 17 juni 2020, dat het waterschap als werkgever en overheidsorganisatie met voorbeeldfunctie wel degelijk een logische entiteit is om iets te doen aan raciale ongelijkheid, maar dat het dan wel verder moet gaan dan alleen zeggen institutioneel racisme af te keuren. Wij grijpen de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie aan om hier vragen over te stellen.

Met betrekking tot werkgeverschap:

 1. Vindt het Dagelijks Bestuur het belangrijk dat het personeel van Brabantse Delta een afspiegeling vormt van de bevolking? Waarom wel/niet?
 2. Heeft het Dagelijks Bestuur een beeld van de samenstelling van de bevolking van ons gebied met betrekking tot factoren als etniciteit en migratieachtergrond/land van herkomst? Indien u dit heeft, wilt u dit met ons delen?
 3. Ter beantwoording van eerdere vragen (‘Secretaressedag’, vragen ingediend op 16 april 2020) gaf u aan in het aannamebeleid rekening te houden met diversiteit op vlakken zoals cultuur en etniciteit. Merkt u dat dit ook effect heeft, in de zin dat er sprake is van een divers personeelsbestand?
 4. Wordt er, naast het eerlijk behandelen van alle sollicitanten, ook proactief moeite gedaan om met vacatures en andere wervende uitingen een diverse doelgroep aan te spreken? Graag uw toelichting.
 5. Er wordt wel eens gezegd: “Diversity is being asked to the party. Inclusion is being asked to dance.”[1]. Het divers maken van de werkomgeving door mensen aan te nemen die behoren tot een minderheidsgroep is één ding, maar het is een tweede om ook te zorgen dat deze mensen zich welkom en gewaardeerd voelen, en dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie. Wordt diversiteit binnen waterschap Brabantse Delta ook geëvalueerd door te onderzoeken of werknemers die behoren tot een minderheidsgroep dezelfde prettige werkomgeving, kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien, en dergelijke ervaren als mensen die niet tot een minderheidsgroep behoren? Zo ja, wat komt hieruit?
 6. Wordt er onderzoek gedaan naar ervaringen met pesten en discriminatie op de werkvloer, en wat komt hieruit?

Met betrekking tot een overheid die er is voor alle burgers, en representatie binnen de politiek:

Representatie binnen ons waterschapsbestuur is de taak van politieke partijen zelf, echter kan het waterschap hier wellicht toch een rol in spelen.

 1. Vindt het Dagelijks Bestuur het belangrijk dat het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta een afspiegeling vormt van de bevolking? Waarom wel/niet?
 2. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen voert het waterschap campagne om mensen te stimuleren te gaan stemmen. Ziet u mogelijkheden om hier het aanspreken van een meer diverse doelgroep, ook op het vlak van etniciteit en cultuur, actief in mee te nemen?
 3. Voorafgaand aan de vorige verkiezingen hebben afgevaardigden van alle partijen een workshop gekregen om met social media te leren werken. Zou het waterschap op een zelfde manier ook een workshop kunnen geven of faciliteren over inclusie, waaronder het diverser maken van de kieslijsten (en vooral de kandidaten die in aanmerking komen voor een zetel) en het betrekken van mensen uit alle lagen en delen van de bevolking?
 4. Een meer algemene vraag, ook los van de verkiezingen: Is het waterschap actief bezig met het zoeken van manieren om iederéén het gevoel te geven dat water, een groenblauwe leefomgeving, en het werk van het waterschap ook voor hen van belang is? Wij horen graag uw ervaringen hiermee.
 5. Staat het DB ervoor open om te gaan werken met ambassadeurs, bijvoorbeeld mensen met een groot netwerk in hun wijk, om iedereen te betrekken bij het werk van het waterschap en mensen bijvoorbeeld te stimuleren hun tuin te vergroenen? Wij hopen zo onder anderen mensen met een diversiteit aan socio-economische en culturele achtergronden beter te bereiken. Wij horen graag uw overwegingen hierbij.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] Bijvoorbeeld: https://generalassemb.ly/blog/diversity-inclusion-equity-differences-in-meaning/