Verzoek om update over het bever­pro­tocol


Indiendatum: 26 feb. 2021

Breda, 26 februari 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende het beverprotocol voor de provincie Noord-Brabant.


Geacht bestuur,

Met ongenoegen namen wij kennis van het nieuwe beverbeheerplan van de provincies Groningen en Drenthe[1]. In dit beheerplan valt te lezen dat ook het doden van bevers een optie is: “Omdat het wegvangen van dieren technisch lastig is, en in sommige situaties ook niet te lang mag duren in verband met de waterveiligheid, kan doding aan de orde zijn wanneer vangen niet lukt. Als er geen acuut gevaar is, wordt het vangen met kooien minimaal een week geprobeerd alvorens eventueel kan worden besloten het dier af te schieten. In situaties met zeer acute veiligheidsrisico’s en waarbij de factor tijd cruciaal is kan worden overgegaan tot het direct doden van een bever. Op termijn zal het doden van bevers aan de orde kunnen zijn, namelijk als er geen plekken meer tot herplaatsing zijn.” Dit triggert ons om een update te vragen over de stand van zaken in Noord-Brabant.

 1. Wordt er momenteel in Noord-Brabant actief gewerkt aan een hernieuwd beverprotocol? Zo ja, welke partijen/organisaties werken hieraan mee?
 2. Wat is de status van het beveroverleg in Noord-Brabant? Daarmee bedoelen wij: is het een formeel of informeel overleg, is het informatief/adviserend/richtinggevend/anders?
 3. Wat is het doel van het beveroverleg?
 4. Kunt u ons vertellen wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het beverprotocol en het beveroverleg?
 5. Wie vertegenwoordigt waterschap Brabantse Delta in het beveroverleg?
 6. Eerder gaf u duidelijk te weten dat Brabantse Delta geen bevers wil doden. Bent u dit nog steeds van mening?
 7. Wordt bovengenoemd standpunt door de vertegenwoordiger van ons waterschap actief ingebracht in het beveroverleg?
 8. Kunt u ons notulen en andere relevante stukken van het beveroverleg doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman
Partij voor de Dieren


[1] https://www.provinciegroningen.nl/

 1. Ja, er wordt momenteel gewerkt aan een hernieuwd beverprotocol (opvolger op beverprotocol 2017) voor de waterbeheerders in de provincie Noord-Brabant. Dit beverprotocol wordt opgesteld in samenwerking met: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat Directie Zuid Nederland, en Faunabeheereenheid Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant.
 2. Momenteel zijn er twee overleggen ten aanzien van de bever in Noord-Brabant. Allereerst het onder vraag 1 genoemde overleg ten behoeve van de actualisatie van het beverprotocol.
  Daarnaast is er een overleg, in de vorm van een werkgroep, ingesteld op initiatief van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE). In deze werkgroep zijn deskundigen van betrokken organisaties betrokken en wordt er een advies over het beverbeleid aan de provincie voorbereid. De formele besluitvorming over dit advies ligt niet in de werkgroep, maar bij het FBE-bestuur. De NoordBrabantse Waterschapsbond heeft geen bestuurszetel in de FBE, maar wel een adviserende rol (zie bestuursreglement artikel 6b FBE:
  https://www.faunabeheereenheid.nl).
 3. Het doel van het beveroverleg is om gezamenlijk met alle betrokken partijen een breed gedragen advies uit te werken, welke door de FBE vastgesteld wordt en aangeboden wordt aan Gedeputeerde Staten.
  Daarmee adviseert de FBE de provincie over toekomstig beleid ten aanzien van de bever. De provincie is en blijft bevoegd gezag voor de beleidsvorming, maar kan zich daar gevraagd en ongevraagd over laten adviseren.
 4. Aan het nieuwe beverprotocol wordt momenteel gewerkt door de diverse waterbeheerders in samenwerking met de FBE Noord Brabant en de Provincie Noord Brabant. Daarin wordt afgestemd op het proces van het beveroverleg. Het beveroverleg is in december 2020 gestart en verwacht haar concept advies op 23 juni 2021 aan te kunnen bieden aan het FBE-bestuur.
 5. Een adviseur van het proces onderhouden vertegenwoordigt waterschap Brabantse Delta in het beveroverleg.
 6. Op 21 januari 2020 is in de antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren (kenmerk 87482, 88779) aangegeven dat de bever een welkome soort is in Brabantse Delta en dat er geen concrete plannen zijn om ontheffing aan te vragen om bevers te doden. Dit is conform het beverprotocol 2017. In een artikel in BN DeStem van 12 maart 2020 is ook aangeven dat Brabantse Delta de richtlijnen van het Beverprotocol volgt.
  Dat laat onverlet dat de ontwikkelingen ten aanzien van de beverpopulatie worden gevolgd. Naar verwachting zal de beverpopulatie in Nederland zodanig toenemen dat er geen geschikte uitzetlocaties meer zijn voor levende dieren (i.e. herplaatsing van gevangen bevers). De groei van de beverpopulaties in Nederland is in verschillende rapporten onderbouwd (e.g. Kurstjens & Niewold 2011, Jansman et al. 2016). De Brabantse Delta heeft als primaire taak om de waterveiligheid te garanderen voor het werkgebied. Als er een situatie ontstaat waarin de stabiliteit van een kering in gevaar komt door graafschade van een bever dan moet daar een manier van handelen voor worden opgenomen in het beverprotocol om dit conflict op te lossen conform de Wet natuurbescherming (Wnb) en het provinciale beleid. Wij zijn dan ook actief zoekende naar diervriendelijke alternatieven die het leefgebied van de bever mogelijk maken en de kritische objecten zoals waterkeringen beschermen. Binnen de Brabantse Delta loopt op dit moment een pilot project voor graafvrije dijken. In dit project wordt gekeken of het graven in dijken door bevers kan worden voorkomen door beschermende voorzieningen aan te brengen in de dijken. De Brabantse Delta roept andere waterschappen ook op om deel te nemen aan dit soort initiatieven. Het is niet ondenkbaar dat ook met beschermende voorzieningen de waterkeringen worden aangetast door bevers.
  In het concept beverprotocol is daarom opgenomen dat “als herplaatsing niet mogelijk is, wordt overgegaan tot het doden van de gevangen bever(s)”. Het doden van bevers is iets wat de Brabantse Delta betreurt en zal ook altijd worden gezien als laatste redmiddel.
 7. Ja, dit standpunt wordt actief ingebracht door de vertegenwoordiger van het waterschap.
 8. Het beveroverleg is een werkgroep van ambtelijke deskundigen. Er vindt geen besluitvorming plaats. In de werkgroep wordt op vertrouwelijke basis met elkaar samengewerkt. De afspraken die daar gemaakt worden zijn derhalve niet openbaar beschikbaar. In algemene zin geldt dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren geuit in dergelijke interne overleggen en vastgelegd in notulen niet
  openbaar worden gemaakt.

Interessant voor jou

Vragen betreffende mollen

Lees verder

Vragen 'Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer