Vragen betref­fende mollen


Indiendatum: 22 feb. 2021

Breda, 22 februari 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende mollen.


Geacht bestuur,

 1. Bent u bekend met onderzoek van Deltares (http://publications.deltares.nl/1220086_001.pdf) en het krantenartikel (https://www.ad.nl/hoeksche-waard/goed-nieuws-voor-vele-honderden-mollen-waterschap-laat-ze-leven-br~a32d5384/)
 2. Hoeveel mollenklemmen zet het waterschap Brabantse Delta jaarlijks?
 3. Hoeveel mollen worden er daadwerkelijk gevangen?
 4. Waar vindt deze mollenbestrijding plaats? Op de dijken of ook op andere plekken?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ellen Putman

Cynthia Pallandt


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 feb. 2021
Antwoorddatum: 5 mrt. 2021

 1. Ja, dit rapport is ons bekend. Het is onderdeel van de richtlijn voor de beoordeling van de primaire waterkeringen en is/wordt gehanteerd bij de beoordeling van de normtrajecten van ons waterschap. Er is in december 2019 een vernieuwde versie van de schematiseringshandleiding verschenen Schematiseringshandleiding Grasbekleding, WBI 2017. - Helpdesk water Deze gaat ook in op graafschade en de invloed hiervan op de veiligheid van de waterkering. Tot slot is er een nog recenter rapport verschenen van Deltares (december 2020, referentie 11205235-003-ZWS-0001_v1.0-Graverij door dieren.pdf) in opdracht van Rijkswaterstaat (in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Keringen). Dit rapport geeft een behoorlijk zorgelijk beeld van de graverijen, o.a. door uitkomsten van de Living Lab Hedwige-Prosperpolders (LLHPP). Het krantenartikel is ons ook bekend. In lijn met de aanpak van Waterschap Hollandse Delta zijn we een verkenning gestart of het vangen van mollen selectiever kan plaatsvinden.
 2. Volgens de meest recente beschikbare gegevens zijn er in het seizoen 2020-2021 op de regionale en primaire waterkeringen verspreid over ons gehele beheergebied in totaal ongeveer
  2700 mollenklemmen gezet. Waterschap Brabantse Delta heeft 134 km Primaire keringen aangewezen en genormeerd door het Rijk en 260 km Regionale keringen aangewezen en
  genormeerd door de Provincie.
 3. Volgens de meest recente beschikbare gegevens zijn er in het seizoen 2020-2021 (mollen worden gevangen in de periode van oktober t/m april) op de regionale en primaire waterkeringen verspreid over ons gehele beheergebied in totaal 1368 mollen gevangen.
 4. Mollenbestrijding vindt eigenlijk alleen op de dijken plaats. Op de overige terreinen van het waterschap vindt in principe geen mollenbestrijding plaats tenzij er sprake is van structurele
  verzakkingen van bestrating en bijbehorend herstel.

Interessant voor jou

Alternatieven voor doding muskusratten op de agenda

Lees verder

Verzoek om update over het beverprotocol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer