Alter­na­tieven voor doding muskus­ratten op de agenda


Indiendatum: 24 jan. 2021

Breda, 24 januari 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de onderzoeksagenda muskus- en beverratten van de Unie van Waterschappen.


Geacht bestuur,

In 2021 wordt de onderzoeksagenda muskus- en beverratten vastgesteld door de Unie van Waterschappen. Op deze agenda kunnen alle leden van de themagroep, werkgroep en commissie Muskus- en Beverratten invloed uitoefenen.

De laatste update die wij hierover gezien hebben vanuit de UvW, is dat deze punten kandidaat voor onderzoek zijn:

1.

Landelijk onderzoek naar positieve en negatieve invloed van muskusratten op het ecosysteem (wens AGV in PvA strategie)

2.

Nader wetenschappelijk onderzoek om beter vast te stellen of er daadwerkelijk verschillen optreden in moerasontwikkeling bij verschillende dichtheden van muskusratten, alsmede wat de aard en omvang van de effecten zijn in interactie met andere belangrijke factoren. Zeker in natuurgebieden, waar het uitblijven van verlanding een knelpunt is voor de biodiversiteit van het gebied, is het relevant om te kijken wat er gebeurt als de muskusratten verdwijnen (uit A&W-rapport 2540)

3.

Bedreiging inheemse flora en fauna door muskus- en beverratten

1. Bent u bereid om het volgende aan te dragen als onderwerp voor onderzoek: “Onderzoek naar alternatieven voor het doden van muskusratten bij het voorkomen van graafschade aan waterkeringen.”?

2. Zo ja, dan verzoeken wij u om dit te doen, en horen wij graag van u wanneer u dit zult doen.

3. Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u met ons de notulen delen van overleggen van thema- en werkgroepen binnen de Unie van Waterschappen die zich bezighouden met muskus- en beverratten?

5. Zo ja, wij ontvangen graag de notulen van de overleggen die plaatsvonden in 2020 en 2021.

6. Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 jan. 2021
Antwoorddatum: 30 apr. 2021

Vragen 1,2 en 3

Antwoord

Uw onderzoeksonderwerp is doorgegeven aan de Unie van Waterschappen en op 27 januari 2021 hebben zij gemeld dat uw brief als bijlage wordt betrokken bij het agendapunt onderzoeksagenda van de vergadering van de Werkgroep Muskus- en beverratten van 3 februari 2021.

Vragen 4,5 en 6

Antwoord

De Unie van Waterschappen bericht ons dat In tegenstelling tot de Ledenvergadering en de Uniecommissies, werkgroepen geen openbare vergaderingen zijn en dus in principe de verslagen van werkgroepen ook niet openbaar zijn. De Unie zal dus geen verslagen van werk- en themagroepen delen.

In algemene zin geldt dat persoonlijke beleidsopvattingen geuit in dergelijke interne overleggen en vastgelegd in notulen niet openbaar worden gemaakt.

Interessant voor jou

Duidelijkheid over doden van bedreigde konijnen en hazen

Lees verder

Vragen betreffende mollen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer