Duide­lijkheid over doden van bedreigde konijnen en hazen


Indiendatum: 24 jan. 2021

Breda, 24 januari 2021

Vervolgvragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur betreffende de bedreigde diersoorten konijnen en hazen.


Geacht bestuur,

U schrijft dat u de WBE inschakelt wanneer konijnen mogelijk schade aanbrengen aan primaire keringen, omdat het beschermen hiervan uw taak is. Het is daarbij niet ondenkbaar dat konijnen worden gedood. U geeft ons hier echter geen verdere informatie over.

Graag wijzen wij u erop dat het voor de WBE verplicht is om te registreren hoeveel dieren er op een bepaalde plek gedood zijn. Als grondeigenaar bent u gerechtigd hier navraag naar te doen.

 1. Is het mogelijk voor de WBE om aan te geven hoeveel konijnen en/of hazen er gedood zijn in deze context (dus na het inschakelen van de WBE door Brabantse Delta)? Zo nee, waarom niet?
 2. Verschaft u als Dagelijks Bestuur bewust geen informatie aan het Algemeen Bestuur over het doden van konijnen en hazen als gevolg van inschakelen van de WBE door Brabantse Delta?
 3. Zo ja, wat is hier de reden voor? Zo nee, waarom hebt u ons deze informatie dan bij eerdere vragen hierover niet verschaft?
 4. Bent u bereid contact op te nemen met de WBE om gegevens op te vragen over het aantal konijnen en/of hazen dat gedood is na het inschakelen van de WBE door Brabantse Delta?
 5. Zo nee, waarom bent u hier niet toe bereid?
 6. Zo ja, verzoeken wij u bij dezen om de volgende vragen te beantwoorden over het doden van konijnen en/of hazen na het inschakelen van de WBE door Brabantse Delta:
  • Wanneer dit was;
  • Waar dit was;
  • Wat de aanleiding was;
  • Door welke partij dit is uitgevoerd;
  • Hoeveel dieren er zijn gedood.
 7. Welke afspraken zijn er de afgelopen 3 jaar gemaakt tussen het Waterschap en de Wildbeheereenheden? Graag ontvangen wij documentatie hiervan.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 jan. 2021
Antwoorddatum: 5 mrt. 2021

Zoals ook in onze vorige brief aangegeven is het aan de plaatselijke Wildbeheereenheid (hierna: WBE) om een redelijke wildstand te handhaven. Daarbij handelt de WBE conform het beleid dat is vastgelegd in het Faunabeheerplan. Als waterschap hebben wij de taak om onze waterschapsobjecten te beheren. Soms ziet het waterschap konijnenholen in onze primaire waterkeringen. Dat geeft het waterschap dan door aan de WBE en zij maken de afweging hoe de redelijke wildstand kan worden gehandhaafd. Het is niet ondenkbaar dat daarbij konijnen worden gedood. De uitvoeringswijze is aan de WBE en zij handelen conform het Faunabeheerplan.

Als dagelijks bestuur voelen wij ons niet geroepen om ons te buigen over in dit kader aantallen gedode konijnen noch om daarover in gesprek te gaan met het algemeen bestuur tenzij er sprake zou zijn van een zo’n uitzonderlijke situatie van schade aan onze waterstaatswerken door konijnen of ander wild dat hierover een bestuurlijk standpunt in genomen zou moeten worden. Dat is op dit moment niet aan de orde. Wij gaan dus geen gegevens opvragen bij de WBE.

Wij kunnen u nog melden dat er de afgelopen 3 jaar door Waterschap Brabantse Delta geen aparte afspraken gemaakt zijn met de WBE s in aanvulling op de gebruikelijke overeenkomsten, die gebaseerd zijn op de geldende wet- en regelgeving en ons beleid. Deze overeenkomsten worden steeds voor 6 jaar aangegaan en jaarlijks wordt de lijst met percelen aangepast omdat deze kan wijzigen door aan- en verkopen van gronden.