Verdozing Etten-Leur ten koste van Kibbel­vaart


Vragen over plannen uitbreiding distri­bu­tie­centrum Lidl

Indiendatum: 6 sep. 2021

Breda, 6 september 2021

Vragen (conform artikel 60 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van de berichtgeving omtrent de uitbreiding van het Distributiecentrum van Lidl in Etten-Leur[1][2].


Geacht bestuur,

 1. Lidl heeft gecommuniceerd dat de plannen voor uitbreiding zijn uitgewerkt in samenwerking met onder anderen Brabantse Delta. Een wethouder van de gemeente Etten-Leur zegt dat het plannen van de Lidl zelf zijn.
  1. In hoeverre is Brabantse Delta betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen voor uitbreiding?
  2. Wij vrezen dat de communicatie vanuit Lidl imagoschade op het vlak van duurzaamheid kan veroorzaken voor het waterschap. Indien de plannen van Lidl, zoals door de wethouder van Etten-Leur beweerd wordt, door Lidl zelf zijn gemaakt zonder samenwerking met Brabantse Delta: heeft Brabantse Delta contact met Lidl gehad over deze onjuiste communicatie? En is het Dagelijks Bestuur bereid om rectificatie hiervan te verzoeken bij Lidl?
  3. Is er bezwaar gemaakt door Brabantse Delta tegen de plannen? En zo niet, bent u bereid dit alsnog te doen? Op beide vragen graag uw toelichting.
 2. Wij lezen dat er een verlegging van de Kibbelvaart nodig zou zijn om de plannen te kunnen verwezenlijken, en dat er een EVZ moet worden aangelegd.
  1. Kunt u bovenstaande nader aan ons toelichten?
  2. Als de Kibbelvaart verlegd moet worden, welke gevolgen en risico’s heeft dit dan voor de dier- en plantsoorten die daar leven? Zijn er naar uw weten ook beschermde en/of bedreigde soorten aanwezig, en zo ja welke?
  3. Hebben de plannen van Lidl in Etten-Leur naar uw weten nog andere gevolgen die de doelen of kerntaken van het waterschap raken? Graag uw toelichting.
 3. Zijn er naar uw weten nog mogelijkheden om de uitbreiding van het distributiecentrum van de Lidl in Etten-Leur tegen te houden? Zo ja, welke rol wilt u hier in spelen?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://www.bndestem.nl/etten-leur/forse-uitbreiding-lidl-etten-leur-wekt-ook-weerstand-in-hoeven-verpletterd-en-misleid~a114708c/

[2] https://www.bndestem.nl/etten-leur/waarom-lidl-uitbreiden-als-10-kilometer-verderop-in-roosendaal-zo-n-hal-leegstaat~aabc058c/

Indiendatum: 6 sep. 2021
Antwoorddatum: 5 okt. 2021

  1. De Lidl is initiatiefnemer voor de uitbreiding van haar distributiecentrum en heeft contact gezocht met het waterschap gedurende de verdere uitwerking van haar plannen. Het waterschap heeft eisen en randvoorwaarden gesteld voor de bestaande en nog te realiseren EVZ, de aanpassingen aan de waterhuishouding (incl. beheer onderhoud) en compensatie van toename verhard oppervlak. Formeel gesproken is het dagelijks bestuur nog niet betrokken geweest. Er is enkel op ambtelijk niveau contact geweest met de Lidl. We constateren dat de Lidl onze eisen en randvoorwaarden serieus neemt en zo goed mogelijk in de plannen verwerkt.
  2. De Lidl heeft de plannen inhoudelijk in goed overleg met het waterschap opgesteld, maar er is geen sprake van een samenwerking, waarbij het waterschap mede-initiatiefnemer zou zijn. Ambtelijk zal met de Lidl afgestemd worden over deze onduidelijke communicatie.
  3. De Lidl houdt voldoende rekening met de eisen en randvoorwaarden die het waterschap heeft gesteld. Er is geen inhoudelijk bezwaar gemaakt en er is met de huidige stand van de plannen geen aanleiding voor het indienden van inhoudelijk een bezwaar. Met de plannen van de Lidl wordt de waterhuishouding verbeterd en krijgen we uiteindelijk meer EVZ doelrealisatie.
  1. De Lidl wil naar het noorden uitbreiden, zie figuur 1. In dit gebied ligt de Kibbelvaart en een deels ingerichte natte ecologische verbindingszone. Een klein deel van de ingerichte EVZ komt te vervallen, maar er komt een op dit traject volledig ingerichte EVZ voor terug. Circa 70 meter EVZ vervalt en uiteindelijk wordt door Lidl 400 meter EVZ gerealiseerd. Er ligt voor het waterschap dus een kans om meer doelrealisatie EVZ te realiseren. Waterhuishoudkundig is het verleggen van de Kibbelvaart geen probleem. Er is zelfs sprake van verbetering vanwege het bredere (EVZ) profiel dat de nieuwe watergang krijgt. In de plannen wordt voorzien in compensatie van verhard oppervlak aansluitend op de EVZ.
   De waterstaatkundige maatregelen die de Lidl wil nemen, moeten nog uitgewerkt worden in een projectplan Waterwet of diens opvolger vanwege de nieuwe Omgevingswet. Het dagelijks en algemeen bestuur kunnen en moeten zich dan nog als bevoegd gezag uitspreken over het waterhuishoudkundige deel van de plannen van de Lidl.
  2. De verlegging van de Kibbelvaart door de Lidl moet plaatsvinden binnen de geldende wet- en regelgeving, ook wat betreft (beschermde) plant- en diersoorten. De provincie ziet hierop toe. Aangezien de Lidl initiatiefnemer is moet zij nog een QuickScan Flora en Fauna (incl. inventarisatie) uit laten voeren. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend.
  3. Het gaat voor het waterschap om EVZ, waterhuishouding en compensatie verhard oppervlak. Het waterschap heeft hier eisen en randvoorwaarden aan gesteld. De manier waarop de Lidl hiermee rekening houdt in de plannen geeft het waterschap voldoende vertrouwen dat er uiteindelijk een goed werkend watersysteem en een goede natte EVZ gerealiseerd worden.
 1. De Lidl houdt voldoende rekening met de eisen en randvoorwaarden die het waterschap heeft gesteld. Er is geen inhoudelijk bezwaar gemaakt en er is gelet op de huidige stand van de plannen geen aanleiding voor het indienden van een inhoudelijk bezwaar.

Interessant voor jou

Wil het waterschap zienswijze indienen over bedrijventerrein in Bavel?

Lees verder

Calamiteiten waterveiligheid: hoe beschermen we de dieren?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer