Cala­mi­teiten water­vei­ligheid: hoe beschermen we de dieren?


Indiendatum: 15 sep. 2021

  • Welke verantwoordelijkheid draagt Brabantse Delta ten aanzien van de veiligheid van wilde dieren en gedomesticeerde dieren (zoals vee) tijdens calamiteiten met betrekking tot de waterveiligheid binnen ons beheersgebied? En wanneer ligt dit bij andere overheden?
  • Zijn er maatregelen voor het beschermen van dieren in geval van dergelijke calamiteiten vastgelegd in beleid van Brabantse Delta? Graag ontvang ik hier meer informatie over.
  • Tijdens het hoogwater van 2021 in Limburg zagen we dat er veel vee, zoals koeien, kopje onder ging. Slechts een enkeling overleefde dat. Ziet Brabantse Delta mogelijkheden om het calamiteitenbestrijdingsplan aan te passen om hier beter op te kunnen anticiperen?
  • De impact van hoogwater op wilde dieren en biodiversiteit is ook erg groot gebleken. Ziet Brabantse Delta mogelijkheden om het calamiteitenbestrijdingsplan aan te passen om hier beter op te kunnen anticiperen?

Deze vragen zijn destijds niet beantwoord, en later opnieuw in een andere vorm gesteld. Dit zijn de vragen en antwoorden van die 'herkansing':

Technische vragen Partij voor de Dieren van 25 oktober 2021 over Hoogwaterevaluatie.
1. Welke verantwoordelijkheid draagt Brabantse Delta ten aanzien van de veiligheid van wilde dieren en gedomesticeerde dieren (zoals vee) tijdens calamiteiten met betrekking tot de waterveiligheid binnen ons beheersgebied? En wanneer ligt dit bij andere overheden?

Antwoord Hoogwater kan worden aangemerkt als een natuurverschijnsel, waarvoor de meeste wilde dieren een goed heenkomen zullen zoeken. Hierbij zal een deel van de wilde dieren het hoogwater niet overleven; dit beschouwen wij als een natuurlijk gegeven. Voor gedomesticeerde dieren ontbreekt de mogelijkheid om te vluchten. Het waterschap waarschuwt daarom de perceeleigenaren van kwetsbare en bedreigde gebieden. De eigenaren zelf zijn verantwoordelijk voor acties. De prioriteit voor het waterschap ligt bij de veiligheid van de mensen en het voorkomen van menselijke slachtoffers.

2. Zijn er maatregelen voor het beschermen van dieren in geval van dergelijke calamiteiten vastgelegd in beleid van Brabantse Delta? Graag ontvangen wij hier meer informatie over.

Antwoord Nee, er zijn geen maatregelen vastgelegd.

3. Tijdens het hoogwater van 2021 in Limburg zagen we dat er veel vee, zoals koeien, kopje onder ging. Slechts een enkeling overleefde dat. Ziet Brabantse Delta mogelijkheden om het calamiteitenbestrijdingsplan aan te passen om hier beter op te kunnen anticiperen?

Antwoord In Limburg kwamen in juli 2021 zogenaamde flash floods voor. Dit is zeer snel stijgend water met een vernietigende stroomsnelheid. Deze zullen in het gebied van Waterschap Brabantse Delta niet voorkomen, gezien de kenmerken van het landschap. In ons calamiteitenbestrijdingsplan informeren wij eigenaren van kwetsbare en bedreigde gebieden. Deze kunnen dan tijdig het vee verplaatsen. Dit is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de eigenaren van het vee.

4. De impact van hoogwater op wilde dieren en biodiversiteit is ook erg groot gebleken. Ziet Brabantse Delta mogelijkheden om het calamiteitenbestrijdingsplan aan te passen om hier beter op te kunnen anticiperen?

Antwoord De prioriteit ligt bij de veiligheid van de mensen en het voorkomen van menselijke slachtoffers. Als de mens beschermd is, zal het dier dat ter plaatse is, ook zijn.

5. Op pagina 2 van de evaluatie lezen wij dat de gebruikers van de Overdiepse Polder op 15 juli zijn verzocht om hun vee te verplaatsen. Is hier gehoor aan gegeven door de betreffende gebruikers en is dit goed verlopen? Graag uw toelichting.
Antwoord
Hier is gehoor aan gegeven en het verplaatsen van het vee is goed verlopen.

5. Ook staat op pagina 2 dat de Standhazensedijk een zwakke plek bleek te zijn en dat er regelmatig graverij door bevers plaatsvindt. Hierover verschillende vragen:

a. Is het zeker dat het gaat om graverij door bevers en niet door andere gravende dieren? Graag uw toelichting.
b. Wat betekent ‘regelmatig’ in dit geval? Graag uw toelichting. c. Wordt deze dijk tijdens de ingezette pilot, of wanneer deze überhaupt verstevigd zal worden, ook graafwerend (tegen bevers) gemaakt? Graag uw toelichting.
d. In Weimeren wordt een dijk op korte termijn verstevigd, wordt hier ook gebruik gemaakt van de meekoppelkans om deze graafwerend te maken? Graag uw toelichting.

Antwoord a. Ja, het is zeker dat het gaat om graverij door bevers. Bevers en beversporen zijn hier waargenomen.

b. Er zijn de laatste jaren verschillende waarnemingen geweest van bevers en beversporen.

c. Het graafwerend maken van de waterkering wordt meegenomen in de alternatieven voor de dijkverbetering.

d. De dijk bij Weimeren zal uiteindelijk robuuster worden aangelegd dan noodzakelijk is volgens de huidige normen. Hiermee is deze kering minder gevoelig voor graverij. Graafwerende maatregelen in de vorm van gaas worden hier niet genomen.

6. Tijdens de laatste bijeenkomst van de commissie Waterveiligheid vroegen wij naar de impact van hoog water op dieren. Het antwoord was toen dat er meer in dijken gegraven werd door dassen en bevers. Bij doorvragen bleek echter dat het niet helemaal duidelijk is of er daadwerkelijk meer gegraven wordt (omdat de dieren weg proberen te komen) of dat de graafschade gewoon beter ontdekt wordt (omdat de dijken beter in de gaten worden gehouden). Graag uw toelichting hoe het nu echt zit. Wat weten we echt, en wat is op dit moment nog giswerk?

Antwoord
Het opsporen van bevers is lastig. Bevers kunnen lange tijd ongezien blijven omdat zij onder de waterlijn graven en daarmee buiten het zicht blijven. Met name dijken die direct, en zonder voorland, grenzen aan een oppervlaktewater zijn daarom kwetsbaar. Bij hoogwater willen bevers nog wel eens een tijdelijk verblijf graven, is de ervaring bij andere waterschappen. Deze tijdelijke verblijven zijn juist goed traceerbaar als het water weer daalt. Tijdens het hoogwater zijn bevers daarmee een extra bedreiging voor de waterveiligheid.