Als je als gelijk­waardige partner behandeld wilt worden, moet je je ook zo gedragen. Beste beentje voor bij groen­blauwe uitda­gingen!


24 februari 2021

De Partij voor de Dieren is verheugd om de ambitieuze koepelovereenkomst tussen de provincie en de waterschappen te lezen. Ik wil beginnen te zeggen dat ook wij liever de overeenkomst vooraf hadden ingezien om kritischere vragen te kunnen stellen tijdens de commissie watersystemen. Ook lezen we dat bij De Dommel ruimte is geweest om wensen en bedenkingen te kunnen uiten, die gelegenheid had ons ook geboden moeten worden, door de overeenkomst eerder te agenderen en met ons te delen.

Nu dan mijn inhoudelijke reactie. Deze overeenkomst gaat ervoor zorgen dat er een meer gelijkwaardige relatie komt tussen de provincie en ons waterschap. Het dagelijks bestuur en de organisatie zijn hier blij mee, en dat kunnen wij ons voorstellen, dat gevoel delen wij ook. Wij hopen echter wel dat Brabantse Delta gaat laten zien dat het ook daadwerkelijk een gelijkwaardige partner ís in de aanpak van de groenblauwe uitdagingen en kansen die voor ons liggen. Zo lezen wij in de koepelovereenkomst het volgende: “Vrijwilligheid is het uitgangspunt, maar de aanpak is niet vrijblijvend - We verleiden en stimuleren waar dat kan, we zetten uiterste middelen in, vanuit het bestaande wettelijke kader, als het moet.” In de bijlage wordt dit concreet gemaakt: onteigening, óók door het waterschap, is een middel dat wordt ingezet als het moet. Van dit dagelijks bestuur hoor ik echter wanneer onteigening ter sprake komt, dat men het niet wil inzetten en niet gelooft in de voordelen van dit middel. En in beantwoording op technische vragen blijkt Brabantse Delta onteigening alleen in te willen zetten voor het behalen van kerntaken en niet voor groene opgaven. Maar veel van de groene opgaven zijn van groot belang van onze kerntaken, zo zijn ecologische verbindingszones nodig om de waterkwaliteit omhoog te brengen. Het verkrijgen van gronden blijkt een groot probleem te zijn dat regelmatig zorgt voor vertraging in de aanleg van EVZ’s. Daarom wil ik graag van het dagelijks bestuur weten: wanneer de realisatie van een natuurproject in het geding komt doordat de benodigde gronden niet vrijwillig kunnen worden verkregen, bent u dan bereid om als waterschap het middel van onteigening in te zetten? En als u hier niet daadwerkelijk toe bereid bent, is het dan wel terecht dat u uw handtekening zet onder een overeenkomst die spreekt over een ‘Brabantbreed samenhangend grondbeleid dat leidt tot de beschikbaarheid van grond op de goede plaats.’? Voorzitter, wij maken ons ernstig zorgen over het behalen van de KRW-doelen. Dus nog een derde vraag: indien Brabantse Delta niet bereid is in te zetten op onteigening wanneer dit nodig is voor het behalen van de KRW-doelen, is het waterschap dan wel bereid de provincie aan te moedigen dit te doen zodat het in ieder geval gebeurt?

Mocht nu het beeld ontstaan dat mijn fractie negatief is over deze overeenkomst, dan zet ik dat graag recht – wij zien het juist als een grote steun bij het realiseren van onze doelstellingen, wetende dat wij er nooit alleen voor staan. Wij vragen ons ook af of deze ambitieuzere, meer gelijkwaardige samenwerking kansen biedt voor Brabantse Delta. In de koepelovereenkomst staat dat “alles op alles wordt gezet om de uitvoering te versnellen en benodigde maatregelen te nemen, zodat Partijen in 2027 kunnen laten zien alles gedaan te hebben wat in hun macht ligt om de KRW-doelen te halen (maximaal doelbereik).” Graag horen wij daarom van het Dagelijks Bestuur of zij bereid zijn met de provincie in gesprek te gaan over de natuurprojecten die eind vorig jaar zijn getemporiseerd, met als doel de uitvoeringsdata weer naar voren te trekken. Immers, volgens de huidige planning moet het mogelijk zijn om de projecten voor 2027 af te ronden, maar we weten allemaal dat het naïef is om alleen maar rekening te houden met de happy flow, waarin alles direct goed gaat. Vertraging in projecten kan altijd optreden, ook als de grondverwerving wél bijtijds begint, en dat kunnen wij ons in het licht van de KRW-doelstellingen niet veroorloven.

Wij hopen dat uw antwoorden op onze vragen ons positief zullen verrassen.

--

Voorzitter, ik hoorde u zojuist zeggen dat het niet mogelijk is om te onteigenen voor groene taken. Graag zou ik u willen verzoeken dit vanuit juridisch oogpunt verder uit te zoeken en met het AB te delen. Naar ons weten kan dit namelijk wel, wij hebben zojuist nog eens opnieuw rondgespeurd en zien nieuwsberichten met de titel ‘onteigening voor natuur blijft in wet’ en elders lezen wij dat ook natuurprojecten worden gezien als taken van het waterschap die dit mogelijk maken. Omdat er dus tegenstrijdige geluiden te horen zijn, zouden wij graag van u een toezegging ontvangen dat dit door een juridisch medewerker van het waterschap wordt bekeken en naar het AB teruggekoppeld.

Interessant voor jou

Rampzalig verloop verkiezingen rekenkamercommissie

Lees verder

Niet alleen de zoetwatervis is een klein en kwetsbaar onderdeel van de natuur, wij zelf ook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer