Bijdrage begroting: Toelichting moties omtrent muskus­rat­ten­be­strijding


25 november 2020

Eerste termijn

Ik zal in mijn eerste termijn toespitsen op de beide moties. Ik begin met de motie Noem de bestrijding van het beestje bij de naam. Beheer roept bij mij de associatie op van ergens voor zorgen, onder je hoede hebben, denkt u bijvoorbeeld aan vermogensbeheer, een vorm van beheer van geld met als doel een zo hoog mogelijk rendement te behalen, veelal uitgevoerd door chique banken, in ieder geval niet om al het geld te vernietigen of te verkwanselen. Wij houden van klare taal en ook het waterschap, dat bleek uit het antwoord op onze vragen van februari jl. De campagne Direct Duidelijk was bij u bekend, u gaf aan zich hierbij te willen aansluiten. Begin deze maand informeerden onze eerbiedwaardige collega’s van de PvdA hier ook nog eens naar. Uw antwoord was toen: ”Brabantse Delta is aan de slag met duidelijke taal en ondertekent daarom binnenkort de Direct Duidelijk Deal.” Dit is wat ons betreft een mooi moment om mooie woorden om te zetten in minder mooie daden en niet langer te spreken en te schrijven over muskusrattenbeheer, maar over muskusrattenbestrijding. De term beheer is geenszins van toepassing op de muskusrat. De motie stond al geruime tijd op iBabs, indien u het wenst kan ik het dictum voorlezen, maar ik denk dat dat niet nodig is.

Dan de tweede motie. Wij zijn al meer dan een jaar verder sinds de toezegging van het dagelijks bestuur met elkaar in gesprek te gaan over alternatieve methoden tegen graafschade veroorzaakt door knaagdieren. Toch dendert de trein door bij de muskusrattenbestrijding. Daarom trekken wij nu weer aan de noodrem. Vorig jaar trokken wij aan de noodrem nadat u een onduidelijk antwoord gaf over het omgaan met de bevers en ook omdat u niets had gedaan ten aanzien van hetgeen opgenomen is in het bestuursakkoord, namelijk dat u zich actief zult inzetten en bijdragen aan een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren. Nu komt er nog een reden bij om aan de noodrem te trekken. Vanavond is al veel gezegd over extra ambities. Het terugdringen van de muskusrat tot aan de landsgrens is een schoolvoorbeeld van een extra ambitie, maar wat ons betreft zelfs een overbodige ambitie. De kosten hiervoor lopen gestaag op. De extra kosten bovenop het reguliere bedrag van € 780.000 per jaar bedragen bij het terugdringen van de muskusrat tot aan de landsgrens binnen 10 jaar een slordige € 1,9 miljoen en indien daar 15 jaar voor genomen wordt, zelfs meer dan € 2,6 miljoen en let wel, bovenop de reguliere kosten. Liggen hier werkelijk onze prioriteiten? Is dit werkelijk de koers die u voor ogen heeft na alle verhalen over temporiseren en bezuinigen bij de kadernota? Wij zouden het te zot voor woorden vinden en totaal niet uit leggen aan onze belastingbetalers. Morgen in de krant: beste boeren, burgers en bedrijven, wilt u even € 2,6 miljoen bijlappen? In de Waterschapswet en Waterwet staat niets meer en niets minder dan dat de zorg voor het watersysteem mede omvat het voorkomen van schade aan waterstaatswerken, veroorzaakt door muskus- en beverratten. Daar staat niet alle muskusratten in Nederland uitroeien. Komt u nu niet met een verhaal van, ja, maar de andere Brabantse Waterschappen doen het ook. Bij het terugdringen van het gebruik van glyfosaat vond u dat geen argument en gaf de heer De Jong aan geen meeloper te willen zijn. Ook deze motie staat al geruime tijd op iBabs, dus ik denk niet dat het nodig is om het dictum voor te lezen.


Tweede termijn

De eerste motie, de portefeuillehouder geeft aan dat er een beheersorganisatie is, maar die faciliteert het bestrijden van de muskusrat, we hebben het dus niet over een beheers- maar over een bestrijdingsorganisatie en daar zit hem nou precies de kneep. Ook vanavond kunnen wij elkaar niet live zien, we kunnen elkaar niet de hand schudden en na afloop kunnen wij geen drankje met elkaar doen, maar we kunnen wel klare wijn schenken en laten wij dat ook gewoon met elkaar doen. Er is geen muskusrattenbeheer, er is alleen muskusrattenbestrijding en daar roept de motie toe op.

De tweede motie, u roept op tot een tandje minder, dat doelt de motie niet op, die roept op tot niet een tandje erbij. Natuurlijk zouden wij best een tandje minder willen, maar daar gaat deze motie niet over. U heeft het over de veldproef, maar in de veldproef staat helemaal niet dat er een overtuigend verband is tussen de inzet van bestrijding en populatie en er staat ook dat het kán leiden tot een dalende populatie, maar het is niet zeker. Ik verbaas mij er ook over, en dan kijk ik naar mijn collega’s, in de vorige bijdrage is door de heer Slenders gesproken over groeiende personeelsleden, de kosten daarvan. Hier komt 2 fte bij, er wordt gezegd we geven te veel uit, mevrouw Van den Berg zegt, we moeten temporiseren, moeilijk om een afweging te maken, de PvdA geeft aan we zijn niet tegen temporiseren, de heer Kocx geeft aan, we moeten de tering naar de nering zetten, de heer Knook geeft aan, is er wel slim en ver genoeg vooruitgekeken. Wij doen het hier allemaal en waar bent u nu met zijn allen? We vragen niet om te minderen – dat zouden wij als PvdD natuurlijk best willen – we zeggen alleen, hou het bij het bestaande en doe er geen extra inzet bovenop en we kunnen dat gewoon doen met elkaar. Ik hoor graag een reactie van de anderen hierop.


Derde termijn/Stemming: Stemverklaring

Wij stemmen tegen de begroting en voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de muskusrattenbestrijding.

Interessant voor jou

Niet met omwegen afschot bevers dichterbij brengen

Lees verder

Dierenwelzijnsorganisaties betrekken bij waterbeheerprogramma

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer