Dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties betrekken bij water­be­heer­pro­gramma


9 december 2020

Voorzitter, de fractie van de Partij voor de Dieren is erg blij met wat we lezen in de nota van uitgangspunten Waterbeheerprogramma. In de vijf principes kunnen wij ons heel goed vinden, en dit document geeft ons ook het gevoel dat Brabantse Delta durft te stáán voor de koers die is uitgezet, zonder het af te zwakken om toch maar niemand op de tenen te trappen. Wij willen dan ook onze welgemeende complimenten geven aan de ambtelijke organisatie en iedereen die betrokken is geweest bij het participatietraject voor de nota die nu voorligt, en wij kijken er erg naar uit om dit vertaald te zien in het uiteindelijke Waterbeheerprogramma.

Er is een punt van kritiek dat ik graag wil plaatsen. Er is een grote groep organisaties aangeschreven om input te geven over het waterbeheerprogramma. De groep is echter niet zo divers als wij graag zouden zien. We zien vooral veel overheden, de agrarische sector, de sportvisserij en gelukkig ook natuurorganisaties. Maar er zit niet één dierenwelzijnsorganisatie bij. En dat terwijl dieren een grote belanghebbende groep vormen. Organisaties als de Dierenbescherming, de Faunabescherming, Animal Rights of de Sea First Foundation zouden bijzonder geschikt zijn om de belangen van dieren ook te behartigen. Ik breng u graag in herinnering dat ik bij de bespreking van het Algemeen Onderhoudsplan Waterwegen dezelfde opmerking plaatste. Ik wil dit niet bij ieder belangrijk thema opnieuw aanhalen, dus ik zou graag van het Dagelijks Bestuur de toezegging krijgen dat er in het vervolg bij belangrijk beleid dat ook invloed heeft op dieren ook dierenwelzijnsorganisaties worden geraadpleegd. Het is voor deze organisaties, die veelal draaien op vrijwilligers, niet te doen om van iedere overheid in de gaten te houden wanneer er mogelijkheid is tot het voeren van een dialoog over beleid. Daarom zie ik graag dat het initiatief door Brabantse Delta zelf wordt genomen. Graag ontvang ik een reactie van het DB hierop.

Tot zover.

--

Voorzitter ik wil de heer De Jong graag bedanken voor zijn positieve antwoord, en wij hopen dat er door dierenwelzijnsorganisaties zeker gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om later in het proces nog eens goed te kijken naar het concept waterbeheerprogramma. Ook heel fijn dat u aangeeft met mij eens te zijn dat het waterschap in de toekomst dierenwelzijnsorganisaties moet betrekken bij trajecten als deze. Ik denk dat dit ook een meer zuivere werkwijze is dan wanneer de Partij voor de Dieren zelf organisaties hierover gaat benaderen. Dank dus hiervoor.

Afsluitend wenst mijn fractie de ambtelijke organisatie veel succes en wijsheid bij de verdere uitwerking van de uitgangspunten uit deze nota naar het concept waterbeheerprogramma.

Interessant voor jou

Bijdrage begroting: Toelichting moties omtrent muskusrattenbestrijding

Lees verder

Pluim voor 'beverproof' maken van waterkeringen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer