Dagelijks Bestuur, zet je tanden in maximaal schoon water!


25 maart 2020

In bovengenoemd voorstel wordt ons gevraagd in te stemmen met een aantal technische actualisaties voor de afbakening, typering en doelen van waterlichamen. Ook wordt er in het voorstel benadrukt dat deze technische actualisaties wezenlijk anders zijn dan aanpassen van de bestuurlijke ambitie in de vorm van doelverlaging (en niet betrekking hebben op artikel 4.5 KRW).

Toch, als je de 23 watersysteemanalyses (https://www.brabantsedelta.nl/watersysteemanalyses-kaderrichtlijn-water-krw/), bekijkt betekent dit voor meer dan de helft van de waterlichamen een verlaging van een van de doelwaarden (kijkend naar de 3 genoemde biologische parameters, ‘overige waterflora’, ‘macrofauna’ en ‘vis’) ten opzichte van de huidige doelwaarden.

Met name voor wat betreft de biologische parameter ‘vis’ wordt deze vaak naar beneden bijgesteld. De Partij voor de Dieren is daar niet gelukkig mee. Het is dan eerder een tandje minder waar voor lijkt te worden gekozen.

Nog minder gelukkig zijn we met het voorstel om snoek uit te zetten in de Binnenschelde, zeker wanneer deze daarna nog opgevist wordt door de ‘hengelsporter’.

Schoon water is voor alle levende wezens een eerste levensbehoefte. Voor de Partij voor de Dieren is het niet meer dan vanzelfsprekend dat hier volledig op ingezet wordt en wij zien liever dat de ‘technische actualisaties’ van de biologische parameters voor alle waterlichamen fors naar boven bijgesteld zouden worden.

In de adviesnota is het duidelijk verwoord: de KRW-ambitie wordt in belangrijke mate bepaald door de politiek-bestuurlijke vraag wat een goede waterkwaliteit ons waard is.

Een goede waterkwaliteit is ons heel wat waard, de fractie van de Partij voor de Dieren is niet voor een tandje erbij, maar gaat voor maximaal schoon water en zou liever zien dat het Dagelijks Bestuur daar haar tanden in zou zetten.

Interessant voor jou

Zout en zuur krenkt de natuur: bijdrage over Volkerak-Zoommeer

Lees verder

Demontabele keringen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer