Zout en zuur krenkt de natuur: bijdrage over Volkerak-Zoommeer


26 februari 2020

Vooropgesteld kan de fractie van de Partij voor de Dieren instemmen met de voorgestelde integrale voorkeursstrategie. Wij hebben echter wel een paar aandachtspunten en kanttekeningen, met name voor hetgeen is opgenomen over het Volkerak-Zoommeer. Eind vorig jaar was het bericht van het kabinet: eerst zoetwater regelen, voor met name de Zeeuwse boeren, en pas dan het Volkerak-Zoommeer zout maken. Kortom, het kabinetsbesluit om het Volkerak-Zoommeer zout te maken, is niet definitief van de baan. Voor de fractie van de Partij voor de Dieren zou dit echter wel definitief van de baan moeten zijn. De waterkwaliteit van het meer is de laatste jaren sterk verbeterd. Het aantal vogelsoorten is sterk toegenomen en het gebied is voor steeds meer vogelsoorten gekwalificeerd als een Natura 2000-instandhoudingsdoel. Verzilting van het meer op lange termijn levert grote nadelen op: verloren natuurwaarde en sterfte van planten en dieren. Bovendien is zoetwater nu al veel schaarser dan zoutwater. Met name door de stijgende zeespiegel en de klimaatverandering komt er alleen nog maar meer zoutwater bij. Wat betreft de blauwalgenproblematiek waar zo vaak naar wordt verwezen: wij vinden het beter naar de oorzaak van de blauwalg te kijken. De oorzaak is niet of water zoet of zout is, maar de instroom van meststoffen vanuit rivieren die op het meer aansluiten. Een structurele maatregel tegen blauwalg is het terugdringen van het aantal voedingsstoffen waar blauwalg op gedijt, kortom: minder mest. Minder mest is niet alleen goed voor de hele blauwalgproblematiek, het helpt ons ook om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. Laten we daar eens beter naar kijken als waterschap. Wat betreft het Volkerak-Zoommeer, ook al ligt dit bij het Rijk, hopen wij dat van uitstel afstel komt en niet eerst het zoet en dan het zout, want zout en zuur krenkt de natuur.

Interessant voor jou

Houd bij discussie over vispasseerbaarheid rekening met intrinsieke waarde van de vissen

Lees verder

Dagelijks Bestuur, zet je tanden in maximaal schoon water!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer